Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo účastníka vyjadriť sa k veci

37/2012
Právo účastníka vyjadriť sa k veci
§ 36 ods. 1, 2, § 37, § 39a ods. 1, § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní
§ 6 ods. 1, 3, 4, 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov § 10 ods. 2, § 212 ods. 1, § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Ak stavebné úrady v územnom konaní sa nevyporiadali s námietkami účastníkov, tak postupovali v rozpore s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je to dôvodom, aby správny súd zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 Sžo 220/2010
Skutkový stav:
Krajský súd
napadnutým rozsudkom rozhodnutie žalovaného z 5. septembra 2008 a rozhodnutie Mestského úradu P. z 28. mája 2008 podľa § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj OSP) zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj v konaní vydané predchádzajúce rozhodnutie stavebného úradu bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.
Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že v danom prípade bola stavba umiestnená za podmienok v zmysle § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška č. 532/2002 Z.z.), pričom žalobcovia namietali nepreukázanie podmienok pre umiestnenie stavby v zmysle § 6 ods. l vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (hlavne presvetlenie a pohoda bývania), ako aj nedodržanie štandardného odstupu stavby od hranice pozemkov. Ďalšia sporná skutočnosť bola nerešpektovanie legitímneho záujmu na ochrane prírody a krajiny, ktorý v tomto prípade mal zastupovať a prezentovať obvodný úrad životného prostredia ako orgán ochrany prírody oprávnený podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, formou svojho vyjadrenie chrániť záujmy ochrany krajiny a prírody, pričom stavebný úrad je v zmysle § 37 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.) povinný v celom rozsahu rešpektovať obsah jeho vyjadrenia a premietnuť jeho požiadavky do výrokovej časti územného rozhodnutia.
K otázke preslnenia a presvetlenia susediaceho rodinného domu žalobcu v prvom rade uviedol, že bol v konaní zabezpečený svetlotechnický posudok z 3. septembra 2007 vypracovaný Ing. I. K., ktorý dospel k záveru, že navrhovaná stavba rodinného domu je navrhnutá v súlade so znením príslušnej STN tak, že v žiadnej miestnosti s trvalým pobytom osôb v susedných nehnuteľnostiach ani v miestnosti "veranda" nedôjde vplyvom výstavby domu k prekročeniu povoleného ekvivalentného uhla vonkajšieho zatienenia 30 stupňov. Žalovaný tento posudok považoval za rozhodujúci pre umiestnenie stavby 0,60 m od hranice pozemkov s odkazom na kompetentnosť znalkyne. Nijako sa však nevysporiadal so žalobcom v prvom rade predloženým "Posúdením odstupu navrhovanej stavy rodinného domu na parcelách k. ú. P. a jestvujúceho rodinného domu na P. ulici z hľadiska zachovania pohody bývania v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z.", vypracovaným P. B. - D., kde bolo v závere skonštatované, že pri navrhovanej stavbe rodinného domu budú podstatné zhoršené podmienky z hľadiska zachovania pohody bývania v rodinnom dome na P. ulici.
Čo sa týka odstupovej vzdialenosti od hraníc pozemku v nadväznosti na potrebu ochrany koreňového systému stromov sú takisto k dispozícii dve odlišné odborné posúdenia. Stavebník predložil vyjadrenie Ing. E. W. autorizovaného krajinného architekta zo 6. septembra 2007. Podľa tohto popisované stromy majú cca 40 rokov, plytký koreňový systém, ktorý bude pri silných vetroch stále viac namáhaný, prichádza do úvahy možný vývrat stromu na susediaci pozemok, 2-3 stromy zo skupiny nezodpovedajú svojou vitalitou zdravým stromom, predpokladá u nich krátku životnosť, cca 5-10 rokov. Koreňový systém pravdepodobne zasahujúci na susedný pozemok do vzdialenosti cca 2-3 m nie je možné upraviť alebo ošetriť pri stavbe tak, aby nebol v budúcnosti poškodený strom. Žalobca 1. predložil odborné stanovisko Ing. P. Š., autorizované krajinného architekta, zo septembra 2008 obsahujúce "Inventarizáciu drevín - dendrologický posudok P. ulica", v zmysle ktorého ide o dreviny zdravé a s perspektívou rastu v najbližších 10 rokoch, ich spoločenskú hodnotu vyčíslil na 183 000 Sk a z dôvodu ochrany pred ich poškodením a následným odumretím vplyvom stavebných prác na parcelách odporúča, aby vzdialenosť stavby na parcelách od parcely bola minimálne 2 m. Nedostatočným je preto odôvodnenie rozhodnutia žalovaného v nadväznosti na vznesenú námietku nezabezpečenia pohody bývania v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
K povinnosti stavebného úradu akceptovať záväzné stanovisko príslušného orgánu ochrany prírody krajský súd uviedol, že sa mu javí nelogickým časť odôvodnenia rozhodnutia žalovaného na str. 9 rozhodnutia, kde akceptuje záväzný charakter stanoviska z 26. júna 2008 (zrušujúce predchádzajúce vyjadrenie z 24. júna 2004 a 2. apríla 2008), kde sa výslovne uvádza, že "v prípade, že vlastníci susedného pozemku neuvažujú s výrubom 6 ks stromov, navrhujem stavbu rodinného domu umiestniť tak, aby nedošlo k poškodeniu uvedených drevín" a zároveň bolo rozhodnuté o umiestnení stavby 0,60 m od spoločnej hranice pozemkov bez toho, aby bolo vysvetlené čím má správny orgán
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).