Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prekážky cestnej premávky

63/2011
Prekážky cestnej premávky
§ 2 písm. a), b), § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§ 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 5 ods. vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 244 ods. 3, § 219 ods. 1, 2 v spojení s § 250ja ods. 3 druhá veta, § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Zákon o premávke na pozemných komunikáciách ako prekážky cestnej premávky exemplifikatívne uvádza okolnosti, resp. predmety, ktoré najmä z podstaty náhleho a nepredvídaného výskytu na vozovke môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pričom pocit chladu u vodiča nemožno považovať za takúto prekážku cestnej premávky, ale za okolnosť spôsobujúcu nepohodlie vodiča motorového vozidla.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo196/2010
Skutkový stav:
Krajský súd
rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného z 27. februára 2009, ktorým žalovaný zamietol jeho odvolanie a potvrdil rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ z 19. januára 2009.
Krajský súd uviedol, že v danom prípade nebola spornou skutočnosť, že žalobca zastavil a stál napriek dopravnej značke B30 Zákaz státia, ale či tu bol dôvod pre takéto výnimočné zastavenie a státie, pričom dospel k záveru, že obliekanie svetra za účelom odstránenia chladu, zimy vodiča, nie je dôvodom pre zastavenie a státie vozidla v "zákaze státia", a to bez ohľadu na dĺžku tohto státia.
Podľa krajského súdu bolo irelevantné, ako dlho stál žalobca v tomto zákaze státia, či minútu alebo viac, či telefonoval alebo nie, prípadne, či vozidlo bolo naštartované alebo nie, keď podstatou bolo, že obliekanie svetra nie je čas nevyhnutný na odstránenie závady pri riadení vozidla.
Krajský súd dospel k záveru, že žalobca porušil § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).