Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Priestupok proti majetku

ZSP 40/2018
Priestupok proti majetku
§ 11 ods. 1 písm. b), § 13 ods. 1, § 50 ods. 1, 2, § 70 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 32 ods. 1, § 34 ods. 4, 5, § 46, § 47, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 212 ods. 1, § 250ja ods. 2 v spojení s § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku
Ak správne orgány postupovali v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, vykonali vo veci náležité dokazovanie, vykonané dôkazy vyhodnotili v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku, t.j. každý jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti, pričom vykonané dôkazy boli postačujúce pre ich rozhodnutie o naplnení skutkového priestupku proti majetku, nie je dôvod, aby správny súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie správneho orgánu pre jeho nezákonnosť, príp. nepreskúmateľnosť.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 52/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12. marca 2013, ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie bývalého Obvodného úradu Trnava, odboru všeobecnej vnútornej správy z 22. novembra 2012, ktorým bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 372/1990 Zb.").
Priestupku sa podľa rozhodnutia žalobca dopustil tým, že 9. apríla 2012 v čase približne medzi 18:00 hod. a 20:00 hod. v obci V. poškodil časť video-zvončeka umiestneného na múriku novostavby rodinného domu Ivana N. bez súpisného čísla, nachádzajúceho sa vedľa domu s popisným číslom X., tým, že do tohto niekoľkokrát udrel rukou, čím spôsobil jeho poškodenie, a teda úmyselne spôsobil škodu Ivanovi N. v celkovej výške 190 eur, za čo bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 60 eur a povinnosť uhradiť škodu spôsobenú priestupkom poškodenému Ivanovi N. vo výške 190 eur.
Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že po preskúmaní veci dospel k záveru, že neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci správnemu orgánu na ďalšie konanie. Správne orgány postupovali v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, vykonali vo veci náležité dokazovanie, vykonané dôkazy vyhodnotili v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku, t.j. každý jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom vykonané dôkazy boli postačujúce na prijatie záverov o naplnení skutkovej podstaty priestupku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb.
Krajský súd mal zo zápisnice o prerokovaní priestupku z 22. novembra 2012 zistené, že medzi výpoveďami žalobcu a svedkov Patrika Š., Pavla Š. a Adely Š. na jednej strane a poškodeného Ivana N. a svedkov Martiny Z., Radovana S., Mareka D. a Petra Z. na strane druhej, existuje rozpor týkajúci sa prítomnosti troch neznámych mužov v blízkosti domu poškodeného. Žalobca ako aj svedkovia svedčiaci v jeho prospech do zápisnice uviedli, že videli troch mužov (otec žalobcu uviedol 3 - 4 mužov) pred domom poškodeného, pričom v čase, keď sa približovali k domu poškodeného, títo traja muži odišli. Všetci tiež uviedli, že traja muži mali s poškodeným konflikt a zároveň tvrdili, že im mal poškodený vyčítať zničenie video-zvončeka.
Na druhej strane poškodený a svedkovia svedčiaci v neprospech žalobcu, nachádzajúci sa v tom čase v dome poškodeného, prítomnosť troch neznámych mužov nepotvrdili. Poškodený do zápisnice uviedol, že v ten deň nemal žiaden konflikt a výpovede žalobcu a svedkov svedčiacich v jeho prospech označil za vymyslené. Rovnako sused poškodeného Peter Z. nepotvrdil, že by videl konflikt poškodeného s troma neznámymi mužmi.
Správny orgán dôvodne upozornil na rozpory vo výpovediach svedkov svedčiacich v prospec
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).