Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prekážky postupu konania

45/2014
Prekážky postupu konania
§ 107 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku
Ak žalobca v priebehu odvolacieho konania stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, ide o neodstrániteľnú podmienku konania, ktorá zaťažuje celé konanie a vedie k zastaveniu celého konania, nielen konania o odvolaní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 7/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júla 2009, č. k. 34 Cb 59/2002-614 vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 5 783 373, 69 eur (174 229 916 Sk) spolu s 15,76% úrokom z omeškania od 19. mája 2000 do zaplatenia a 53 515,56 eur náhrady trov konania.
Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca bol v rozhodujúcom období podľa výpisu zo Strediska cenných papierov výlučným vlastníkom zaknihovaných akcií emitenta VSŽ, a.s., ISIN: CS0005044155 v celkovom počte 1 051 603 ks, ktoré 22. októbra 1999 dvoma zmluvami o kúpe cenných papierov odpredal spoločnosti D. L. v počte 816 131 ks za dohodnutú kúpnu cenu 250 Sk/1 akcia, v celkovej sume 204 032 750 Sk a spoločnosti C. N. T. LTD v počte 235 472 ks za dohodnutú kúpnu cenu 250 Sk/1 akcia, v celkovej sume 58 868 000 Sk. Následne 18. mája 2000 spoločnosti D. L. a C. N. T. LTD ako predávajúci uzavreli so žalovaným, ako kupujúcim zmluvy o kúpe cenných papierov, ktorými spoločnosť D. L. odpredala žalovanému 816 131 ks zaknihovaných akcií emitenta VSŽ, a.s., ISIN: 0005044155 po 250 Sk/1 akcia, za celkovú kúpnu cenu 204 032 750 Sk a spoločnosť C. N. T. LTD odpredala žalovanému 235 472 ks zaknihovaných akcií emitenta VSŽ, a.s., ISIN: 0005044155 po 250 Sk/1 akcia, za celkovú kúpnu cenu 58 868 000 Sk. V konaní bolo preukázané, že prevody týchto akcií boli podľa potvrdenia Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., z 27. októbra 2005 zavŕšené registráciou prevodu v prospech nadobúdateľa T., a.s., B., prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi S. s., a.s.
Na základe uvedeného vznikla žalobcovi pohľadávka z titulu kúpnej ceny v sume 204 032 750 Sk a 58 868 000 Sk voči spoločnostiam D. L. a C. N. T. LTD a v rovnakej výške týmto spoločnostiam vznikla pohľadávka voči žalovanému.
Z odôvodnenia:
Žalovaný v deň uzavretia zmluvy o kúpe cenných papierov uzavrel ako postupca so spoločnosťou D. L. a C. N. T. LTD ako postupníkmi zmluvy o odplatnom postúpení časti pohľadávky, ktorú mal mať žalovaný voči spoločnosti V., a.s., K. v sume 378 262 666 Sk z titulu nesplateného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o spätnom odkúpení akcií zo 17. decembra 1997 v znení dodatkov 1 až 4. Týmito zmluvami postúpil žalovaný na spoločnosť D. L. časť pohľadávky voči spoločnosti V., a.s., K. vo výške 293 562 666 Sk za dohodnutú odplatu 204 032 750 Sk, teda za cenu rovnajúcu sa cene, ktorú postupca dlhoval postupníkovi za akcie VSŽ, a.s. Takou istou zmluvou postúpil žalovaný na spoločnosť C. N. T. LTD zvyšnú časť pohľadávky voči spoločnosti V., a.s., K. v sume 84 700 000 Sk, za dohodnutú odplatu 58 868 000 Sk, teda za cenu rovnajúcu sa cene, ktorú postupca dlhoval postupníkovi za akcie VSŽ, a.s., Košice. V ten istý deň, t.j. 18. mája 2000, uzavrel žalovaný so spoločnosťou D. L. a C. N. T. LTD dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok. Dňa 31. júla 2000 spoločnosť C. N. T. LTD ako postupca uzavrel so žalobcom ako postupníkom zmluvu o postúpení časti pohľadávky voči V., a.s., K. v sume 58 868 000 Sk, ktorú postupca získal postúpením od žalovaného, a to za dohodnutú odplatu 58 868 000 Sk, teda za sumu, ktorú žalovaný dlhoval postupníkovi za akcie VSŽ, a.s. Dňa 30. októbra 2000 spoločnosť D. L. ako postupca, uzavrel so žalobcom ako postupníkom, zmluvu o postúpení časti pohľadávky voči V., a.s., K. v sume 115 361 916 Sk, ktorú postupca získal postúpením od žalovaného za dohodnutú odplatu 115 361 916 Sk, teda za cenu rovnajúcu sa cene, ktorú postupca dlhoval postupníkovi za akcie VSŽ, a.s. Aj v tomto prípade si účastníci vzáj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).