Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

38/2013
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
§ 6 ods. 2, § 58, § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok)
§ 6, § 34 ods. 1, § 35 - § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 211 a nasl., § 219, § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Obec je povinná v prípade novej rozsiahlej výstavby mať územný plán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a až na základe schváleného územného plánu obce je možné vydať územné rozhodnutie na stavbu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžp 17/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 25. mája 2011, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Ž. zo 14. marca 2011, ktorým zrušil právoplatné rozhodnutie obce Vyšný Kubín z 8. júla 2010.
Krajský súd dospel k záveru, že pokiaľ žalovaný podal proti rozhodnutiu obce Vyšný Kubín odvolanie, § 34 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozhodnutia len „Stavebný zákon“), jednoznačne rieši, kto je účastníkom územného konania. Žalovaného v žiadnom prípade nemožno považovať za účastníka územného konania, a teda postup Krajského stavebného úradu v Ž., keď začal konanie o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania bol správny. Krajský stavebný úrad v Ž. preskúmal rozhodnutie obce ako prvostupňového stavebného orgánu v celom rozsahu, námietky ohľadne porušenia § 27 ods. 6, § 35 – § 38 Stavebného zákona považoval krajský súd za nedôvodné.
Krajský súd sa stotožnil s právnym názorom žalovaného, že krajský stavebný úrad postupoval správne, keď v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozhodnutia len „ správny poriadok“) zrušil rozhodnutie obce, nakoľko pripravovaný územný plán obce nie je záväznou územnoplánovacou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia. Obec bola povinná v prípade rozsiahlej novej výstavby mať územný plán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a až na základe schváleného územného plánu obce by bolo možné vydať územ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).