Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie Spolkového správneho súdu Rakúskej republiky vo veci porušenia nariadenia o GDPR

V súčasnosti niet pochýb o tom, že poštový sektor zažíva veľmi rušné chvíle pri distribúcií zásielok po celom svete. Nepriaznivá situácia spojená so šírením COVID-19 spôsobila enormný nárast zásielok poštovým podnikom, nevynímajúc Slovenskú poštu, a. s. Poštové podniky v poslednom období zažívali tzv. vianočné obdobie, kedy exponenciálny nárast zásielok malo za následok zatvorenie obchodov alebo obmedzenie vstupu osobám, ktoré nespĺňali hlavným hygienikom alebo vládou Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) ustanovené kritériá. Preto sme sa rozhodli týmto príspevkom venovať pozornosť práve poštovému sektoru, ktorý bol dlhšiu dobu bez povšimnutia.

Rozhodnutie Spolkového správneho súdu Rakúskej republiky, pod sp. zn. W258 2225293-1/6E (ďalej len „rozhodnutie“) patrí medzi prvé rozhodnutia, ktoré sa zaoberali nielen poštovým sektorom ako takým, ale vo svojom rozhodnutí konštatoval, že prišlo k porušeniu nariadenia GDPR1. „Zistilo sa, že poskytovateľ poštovej služby porušil svoju povinnosť podľa čl. 33 nariadenia GDPR, tým že bezpečnostný incident neoznámil Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín.“

Právny rámec v oblasti poštového práva
Skôr než prejdeme na rozhodnutie samo považujeme za potrebné poukázať na legislatívu, ktorá sa zaoberá poštovým právom na európskej, medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni. Relevantnými európskymi a medzinárodnými predpismi v poštovej oblasti sú Akty Svetovej poštovej únie a Prvá až Tretia poštová smernica
2)
.
Akty Svetovej poštovej únie
v sebe zahŕňajú viacero predpisov, ktoré vytvárajú jednotnú a unifikovanú právnu úpravu poštového sektora, ide o nasledovné predpisy: Ústava Svetovej poštovej únie, Generálny poriadok Svetovej poštovej únie, Rokovací poriadok kongresov, Svetový poštový dohovor, Vykonávací poriadok Svetového poštového dohovoru, Dohoda Svetovej poštovej únie o poštových platobných službách, Vykonávací poriadok Dohody o poštových platobných službách. Akty Svetovej poštovej únie tvoria základný historický vývoj poštových služieb a ich cieľom je prispieť k spolupráci v kultúrnej, sociálnej a ekonomickej oblasti medzi krajinami, ktoré pristúpili k ratifikácii týchto predpisov. Dôležitým míľnikom bolo prijatie Prvej poštovej smernice, ktorá kládla dôraz na vytvorenie vnútorného trhu v odvetví poštových služieb, pričom poštové služby považuje za kľúčový nástroj komunikácie a obchodu. Ďalším aspektom, ktorý značne ovplyvnil trh poštových služieb, bol technologický pokrok, na ktorý reagovala Tretia poštová smernica, pričom si zachovala základné zásady poštového odvetvia
3)
, ktoré definovala Prvá poštová smernica.
V rámci vnútroštátnej legislatívy sa za primárny prameň poštového práva považuje
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o poštových službách"), ktorého predmetom je ustanovenie podmienok poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb
4)
. Do vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti poštového práva možno zaradiť aj zákon č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých predpisov, Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb, Poštová licencia na poskytovanie poštových služieb a pod.
Pojem "poštové právo" nie je explicitne v žiadnom právnom predpise ani v odbornej literatúre doslovne definovaný. Poštové právo nie je samostatným právnym odvetvím a je preň charakteristické, že má prvky súkromnoprávnej a verejnoprávnej povahy
5)
. Zastávame názor, že
cieľom poštového práva je určiť podmienky poskytovania poštových služieb, definovať práva a povinnosti užívateľov poštových služieb a poštových podnikov, ako aj nastavenie kontrolného mechanizmu zo strany regulačného úradu
.
Vzhľadom k tomu, že predmetné rozhodnutie sa týka poskytovateľa poštových služieb, ktorý poskytoval poštové služby tým, že distribuoval listy konečným adresátom poštovej zásielky. Na ilustráciu si dovolíme uviesť distribučný proces zásielok, ktorý je zaužívaný na území SR. Poštové podniky pri výkone svojej podnikateľskej činnosti postupujú podľa osobitnej právnej úpravy, konkrétne podľa zákona o poštových službách. Treba rozlišovať aj medzi poštovými podnikmi, ktoré sa nachádzajú v registri poštových podnikov a poskytujú poštové služby podľa Všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb alebo ide o špecificky poštový subjekt, a to poskytovateľa univerzálnej služby, ktorý obdobne je zapísaný v registri poštových podnikov, avšak postupuje podľa Poštovej licencie, ktorá mu bola udelená od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb.
Podľa § 2 ods. 1 zákona o poštových službách sa za poštové služby považujú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.
Všeobecný distribučný proces poštových zásielok pozostáva z vybratia, triedenia, manipulácie a v neposlednom rade dodania poštovej zásielky adresátovi. Prvý krok poštového podniku je vybratie poštovej zásielky u odosielateľa poštovej zásielky alebo odovzdanie poštovej zásielky v priestoroch poštového podniku. Následne poštový podnik v rámci svojich interných procesov poštovú zásielku spracúva či už automatizovanými prostriedkami (napr. triediaca linka) alebo fyzickou manipuláciou zásielky a zatriedenie na správnu dodaciu trasu. Po roztriedení poštovej zásielky je zásielka pripravená na posledný krok, ktorým je dodanie poštovej zásielky podľa kontaktných údajov uvedených na adresnom štítku.
Ochrana osobných údajov v oblasti poštového práva
Prvá až Tretia poštová smernica upravuje možnosť členským krajinám si upraviť vo svojich vnútroštátnych predpisoch pravidlá poskytovania poštových služieb nad rámec týchto poštových smerníc tak aby bola vnútroštátna právna úprava v súlade s týmito smernicami. Na rozdiel od týchto poštových smerníc, Nariadenie GDPR zakotvuje striktné pravidlá, ktoré sú poštové podniky, ktoré poskytujú poštové služby, povinné dodržiavať a spracúvať osobné údaje v súlade s nariadením GDPR.
Pri spracúvaní osobných údajov je dôležité najprv definovať, či poštový podnik bude vystupovať v právnom postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa osobných údajov podľa nariadenia GDPR. V aplikačnej praxi môžu nastať prípady, kedy poštový podnik môže vystupovať ako prevádzkovateľ alebo voči svojim zákazníkom bude v právnom postavení sprostredkovateľa. Poukazujeme aj na Metodické usmernenie č. 3/2018 - Povinnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).