Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spôsobilosť mať práva a povinnosti právnických osôb. Spôsobilosť byť účastníkom konania

54/2013
Spôsobilosť mať práva a povinnosti právnických osôb
Spôsobilosť byť účastníkom konania
§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
§ 19 ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku
§ 103 a § 104 ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku
Stály rozhodcovský súd nie je právnickou osobou v zmysle Občianskeho zákonníka. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstraniteľný nedostatok podmienky konania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obdo 20/2011
Skutkový stav:
Žalobkyňa O. G. z T. žiadala žalobou, aby súd zrušil rozhodcovský rozsudok Arbitrážneho súdu v K. č. k.: 1 Cb 15/2008 z 18. februára 2009. Žalobkyňa ako žalovaného označila J. M. bytom v S. Na základe návrhu žalobkyne, uznesením č. k.: 26 Cb 77/2009-63 z 8. októbra 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8. decembra 2009, súd prvého stupňa pripustil, aby do konania namiesto žalovaného J. M. vstúpil ako žalovaný Arbitrážny súd K.
Okresný súd v K. uznesením z 5. marca 2010, č. k.:26 Cb 77/2009-88 konanie zastavil, uložil DÚ v T., aby vrátil žalobkyni súdny poplatok a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.
Z odôvodnenia rozhodnutia Okresného súdu K. I. vyplýva, že žalobkyňa žiadala žalobou doručenou súdu 5. marca 2009, aby súd zrušil rozhodcovský rozsudok Arbitrážneho súdu K. č. k. 1 Cb 15/2008 z 18. februára 2009. Žalobkyňa ako žalovaného označila J. M., bytom v S. a ďalej žiadala, aby jej súd priznal náhradu trov konania.
Na základe podaného návrhu žalobkyne, uznesením č. k. 26 Cb 77/2009-63 z 8. októbra 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8. decembra 2009, súd pripustil, aby do konania namiesto žalovaného J. M. vstúpil ako žalovaný Arbitrážny súd K., Alžbetina 41, 040 01 Košice.
Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Jednou z podmienok je aj spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 OSP).
Podľa § 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.
Podľa § 18 ods. 2 OZ právnickými osobami sú: a) združenia fyzických alebo právnických osôb, b) účelové združenia majetku, c) jednotky územnej samosprávy, d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. právnická osoba môže na základe tohto zákona a na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd. Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Podľa § 19 OSP spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.
Podľa § 104 ods. 1 prvej vety OSP, ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.
Súd zistil, že žalovaný bol zriadený právnickou osobou - spoločnosťou Arbitrážny súd Košice, s. r. o., so sídlom 075 01 Milhostov 72, IČO: 44 325 452. Oznámenie o zriadení žalovaného bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 206A/2008.
Z ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní vyplýva, že stály rozhodcovský súd je oprávnená zriadiť právnická osoba, a to na svoje náklady, pričom je povinná na svoje náklady ho aj udržiavať. Takto zriadený rozhodcovský súd nemá postavenie právnickej osoby v zmysle Občianskeho zákonníka.
Vzhľadom na uvedené žalovaný nie je právnickou osobou, a teda nemá spôsobilosť mať práva a povinnosti a nemá spôsobilosť byť účastníkom konania. Pretože nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd postupoval v súlade s § 104 ods. 1 OSP a konanie zastavil.
O vrátení súdneho poplatku rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4 zák. č. 71/1992 Zb. v platnom znení.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.
Žalobkyňa podala proti tomuto uzneseniu v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktorým žiadala napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému súdu na ďalšie konanie a na nové rozhodnutie. Žalobkyňa súčasne označila účastníka konania na strane žalovaného takto: Arbitrážny súd K., s. r. o., so sídlom 075 01 Milhostov 72, IČO: 44 325 452.
V odvolaní žalobkyňa namietala, že napadnutým uznesením sa konanie vo veci zrušenia rozhodcovského rozsudku zastavilo z tohto dôvodu, že zriadený rozhodcovský súd nemá postavenie právnickej osoby v zmysle Občianskeho zákonníka.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).