Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spôsobilosť opatrovníka poškodeného

51/2016
Spôsobilosť opatrovníka poškodeného
§ 48 Trestného poriadku
Pri ustanovovaní opatrovníka na výkon práv poškodeného v konkrétnej veci treba v záujme zabezpečenia kvality vykonávania práv poškodeného zohľadniť aj charakter trestnej činnosti pri ktorej mala vzniknúť škoda poškodenému (majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraviu a pod.). Je preto žiaduce, aby súdom ustanovený opatrovník bol aj "odborne" spôsobilý - napr. na základe dosiahnutého vzdelania, životných či pracovných skúseností alebo v dôsledku príbuzenského, resp. iného porovnateľného vzťahu - účelne a kvalitne vykonávať v danej veci práva poškodeného.
Uznesenia
Krajského súdu v Trenčíne
23 Tpo 86/2014 a 23 Tpo 3/2015
Skutkový stav:
Krajský súd v T. uznesením sp. zn. 23 Tpo 86/2014 z podnetu sťažnosti obv. Mgr. M. K. proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín sp. zn. OTp 897/2014 z 2. októbra 2014, podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Uznesením sp. zn. 23 Tpo 3/2015 po prerokovaní sťažnosti ustanovenej opatrovníčky nebohého E. J. - Z. B., rod. J., ktorú podala proti uzneseniu Okresného súdu T. sp. zn. OTp 897/2014 zo 16. decembra 2014, podľa § 193 ods. 1 písm. c) TP sťažnosť opatrovníčky zamietol, pretože nie je dôvodná.
Z odôvodnenia:
V odôvodnení uznesenia sp. zn. 23 Tpo 86/2014: Krajský súd
inter alia
uviedol, že v súvislost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).