Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestný čin neodvedenia dane a poistného (prvá a druhá alinea § 277 ods. 1 Trestného zákona) a účinná ľútosť

6/2013
Právo na osobnú slobodu a bezpečnost
Zločin neodvedenia dane a poistného
Účinná ľútosť
Ústavne konformný výklad trestno­právnych predpisov
čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
§ 277 odst. 1 a 3 Trestného zákona
§ 86 písm. e) Trestného zákona
Všeobecné súdy účinnú ľútosť musia vykladať širšie, v prospech páchateľa, a to aj pokiaľ ide o dobrovoľnosť jeho konania pri naprávaní škodlivého následku zločinu.
Účinná ľútosť vyjadruje záujem štátu na riadnom plnení daňovej povinnosti, ktorý je nadradený záujmu trestného postihu páchateľov skrátenia (neodvedenia) dane.
Nález
Ústavného súdu
I. ÚS 316/2011
Z odôvodnenia:
1.
Ústavnému súdu SR
(ďalej len "ústavný súd") bola 27. júna 2011 faxom a 28. júna 2011 poštou doručená sťažnosť Ing. M. S. (ďalej len "sťažovateľ") vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") uznesením Krajského súdu v B. B. (ďalej len "krajský súd"), sp. zn. 2 Tpo 20/2011, zo 7. apríla 2011 (ďalej aj "napadnuté rozhodnutie krajského súdu") a uznesením Okresného súdu B. B. (ďalej len "okresný súd") sp. zn. 0 Tp/54/2011 z 25. marca 2011 (ďalej aj "napadnuté rozhodnutie okresného súdu", spolu len "napadnuté rozhodnutia").
2. Z obsahu sťažovateľom podanej sťažnosti vyplýva, že uznesením vyšetrovateľa z 25. februára 2011 mu bolo vznesené obvinenie pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 a 3 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj "TZ"). Okresný súd s účinnosťou od 24. februára 2011 rozhodol o vzatí sťažovateľa do väzby, a to z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný poriadok"). Sťažovateľ 8. marca 2011 poukázal na účet Daňových úradov B. a B. peňažné plnenie rovnajúce sa výške ním uplatneného nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty, o ktorom poskytol oznámenie zaslaním príslušných dokladov orgánom činným v trestnom konaní a okresnému súdu 9. marca 2011, a to spolu so svojou žiadosťou o prepustenie z väzby. Okresný súd napadnutým rozhodnutím zamietol žiadosť sťažovateľa o prepustenie z väzby a krajský súd napadnutým rozhodnutím zamietol sťažnosť sťažovateľa podanú proti prvostupňovému rozhodnutiu. Proti napadnutým rozhodnutiam podal sťažovateľ ústavnú sťažnosť.
3. Okresný súd svojím ostatným rozhodnutím sp. zn. 0 Tp 54/2011 zo 16. júna 2011 rozhodol o nahradení výkonu väzby sťažovateľa peňažnou zárukou a prijatím písomného sľubu a súčasne rozhodol aj o zmene dôvodov väzby s tým, že u sťažovateľa naďalej trvá dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej ej "TP").
4. Nosným dôvodom sťažnosti podanej ústavnému súdu (ako aj žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby, o ktorej rozhodovali namietané všeobecné súdy) je tvrdenie sťažovateľa, že dodatočným vrátením sťažovateľom uplatneného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (v spojitosti s ktorou je proti nemu vedené trestné stíhanie, pozn.) je spojený právny následok zániku trestnosti podľa § 86 písm. e) TP a preto trestné stíhanie proti jeho osobe malo byť zastavené [§ 215 ods. 1 písm. g) TP]. Uvedené v medziach sťažovateľom podanej žiadosti o prepustenie z väzby potom znamená, že s účinnosťou od oznámenia tejto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní a okresnému súdu 9. marca 2011 mal byť sťažovateľ prepustený na slobodu
["... osobitným ustanovením trestného zákona o účinnej ľútosti Trestný zákon v § 86 písm. e) špecifikuje osobitné prípady pre zánik trestnosti vo vzťahu ku konkrétnym trestným činom. Uvedené vyplýva zo záujmu štátu vyplývajúceho z jeho fiškálnej politiky vo vzťahu k daniam poukazovaným do štátneho rozpočtu a vysokom záujme štátu na ich uhrádzaní resp. zotrvaní pre účely naplnenia verejných rozpočtov. V súvislosti s uvedeným záujmom štátu sa poskytuje dodatočná beztrestnosť tak trestným činom špecifikovaným v § 276 (§85 TZ), § 277 ako aj v § 278 [86 písm. e)]. Predmetný zánik trestnosti je daný pomenovaním trestného činu (Neodvedenie dane a poistného) ako aj uvedením ustanovenia (§277 TZ), teda zahŕňa všetky skutkové podstaty v tomto ustanovení § 277 obsiahnuté."].
5. Na základe uvedeného sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd v súvislosti s napadnutými rozhodnutiami vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 5 ústavy a práva podľa čl. 5 ods. 1 dohovoru a zrušil napadnuté rozhodnutia všeobecných súdov.
6. Uznesením č. k. I. ÚS 316/2011-13 z 24. augusta 2011 ústavný súd prijal sťažnosť sťažovateľa na ďalšie konanie.
7. Na základe žiadosti ústavného súdu sa k veci písomne vyjadrili všetci účastníci konania. Za okresný súd jeho predseda listom z 13. septembra 2011 a za krajský súd jeho predseda listom taktiež z 13. septembra 2011. Písomné vyjadrenie právneho zástupcu sťažovateľa bolo doručené ústavnému súdu 29. septembra 2011.
8. V písomných stanoviskách okresný súd a krajský súd najskôr reagovali na priebeh trestnej veci sťažovateľa a následne v podstate zhodne uviedli (citované zo stanoviska krajského súdu):
"Podľa § 86 písm. e) TZ., trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane podľa § 278, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené, najneskôr nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na zánik trestnosti činu sú potrebné dve podmienky, a to ak je vedené trestné stíhanie za trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 TZ a dodatočné zaplatenie splatnej dane a jej príslušenstva. Skutková podstata trestného činu ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).