Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní náhrady škody zo zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

ZSP 5/2020
§ 4 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ak náhrada škody bola poškodeným uplatnená v trestnom konaní, v ktorom jej priznanie vôbec neprichádzalo do úvahy (napr. preto, lebo bolo vedené proti tomu, kto z hľadiska občianskoprávneho nezodpovedá za škodu), nemožno trovy právneho zastúpenia poškodeného v tomto trestnom konaní považovať za účelne vynaložené v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie
 Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
 3 Cdo 167/2012
.
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa v konaní domáhala, aby súd zaviazal žalované v prvom a druhom rade zaplatiť jej spoločne a nerozdielne náhradu za vytrpenú bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Zároveň sa domáhala náhrady výdavkov ňou vynaložených v súvislosti s mimosúdnym uspokojením jej práva na náhradu škody ako aj s jej právnym zastúpením v trestnom konaní vedenom proti T. N., zamestnancovi žalovanej v prvom rade ...
... ktorý 8. septembra 2006 v B. riadil sanitné vozidlo prevádzkované žalovanou v prvom rade a pri tom spôsobil dopravnú nehodu vedúcu k zraneniam žalobkyne (utrpela ľahký otras mozgu, zlomeninu dolného ramena lonovej kosti vľavo, zlomeninu horného ramena lonovej kosti vľavo, ako aj zranenie kolena ľavej nohy s nutnosťou operačných zákrokov na ňom). Žalobkyňa poukazovala na to, že T. N. bol v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde B. právoplatne uznaný vinným zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 14 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu na skúšobnú dobu dvoch rokov. V tomto trestnom konaní mala žalobkyňa postavenie poškodenej, so svojím nárokom na náhradu škody bola ale odkázaná na občianskoprávne konanie. Žalobu, ktorú potom podala na jej prerokovanie v občianskom súdnom konaní, postupne menila a sčasti aj vzala späť. V konaní sa napokon domáhala: 1/ náhrady trov právneho zastúpenia v trestnom konaní vo výške 1 242,19 eur, 2/ náhrady nákladov vynaložených za dva znalecké posudky v celkovej vo výške 432,25 eur, 3/ náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 10 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov - ďalej len "zákon č. 437/2004 Z.z.) vo výške 16 049,99 eur, 4/ náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z.) vo výške 12 839,51 eur.
Okresný súd rozsudkom uložil žalovaným v prvom a druhom rade povinnosť zaplatiť žalobkyni do troch dní 16 046,92 eur; rozhodol aj o náhrade trov konania a zaplatení súdneho poplatku. Vo zvyšku žalobu zamietol.
V odôvodnení uviedol, že pri dopravnej nehode zavinenej zamestnancom žalovanej v prvom rade došlo k poškodeniu zdravia žalobkyne. Za škodu, ktorá jej vznikla v dôsledku zranení, nesie podľa § 427 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") zodpovednosť žalovaná v prvom rade. Žalobkyňa sa s nárokom na náhradu škody obrátila na žalovanú v druhom rade, s ktorou žalovaná v prvom rade uzavrela zmluvu o zákonnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Súd považoval žalobu za opodstatnenú v časti, ktorá sa týkala zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z.z. V časti, ktorá sa týkala zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o 50% v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z., žalobu zamietol s odôvodnením, že jej zdravotné obmedzenia zohľadnila žalovaná v druhom rade zvýšením základu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o 10%. Prihliadol aj na to, že žalobkyňa nepodstúpila odporúčanú operáciu, ktorá mohla zlepšiť kvalitu jej života. Žalobu zamietol aj v časti týkajúcej sa nároku na náhradu trov právneho zastúpenia žalobkyne v trestnom konaní vedenom proti T. N., v ktorom vystupovala v procesnom postavení poškodenej; podľa právneho názoru súdu prvého stupňa neboli tieto trovy (vo výške 1 242,19 eur) účelne vynaložené, lebo zodpovednosť za vzniknutú škodu má žalovaná v prvom rade, proti ktorej nebolo vedené trestné konanie. Aj ďalší, žalobou uplatnený nárok (na náhradu nákladov vynaložených žalobkyňou za vypracovanie znaleckých posudkov prof. MUDr. J. V., za ktoré žalobkyňa žiadala náhradu vo výške 432,25 eur), považoval súd za neopodstatnený, lebo nešlo o účelne a hospodárne vynaložené náklady. Rozhodnutie o trovách konania súd odôvodnil § 142 ods. 3, § 149 ods. 1 a § 151
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).