Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výpoveď členovi odborového orgánu

14/2016
Výpoveď členovi odborového orgánu
§ 240 ods. 9 Zákonníka práce
Ak chce zamestnávateľ v spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi, ktorý je členom odborového orgánu, musí tvrdiť a preukazovať konkrétne hmotnoprávne skutočnosti, pre ktoré od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Pokiaľ tak neurobí, súd v konaní o neplatnosť výpovede sa z vlastnej iniciatívy nemôže zaoberať možnosťou aplikácie ustanovenia § 240 ods. 9 Zákonníka práce.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 273/2013
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na okresnom súde 20. augusta 2009 domáhala určenia neplatnosti výpovede danej jej žalovaným, listom z 10. marca 2009, z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len "Zákonník práce").
Neplatnosť výpovede žalobkyňa vyvodzovala z toho, že jej žalovaný neponúkol vhodnú prácu, hoci takúto mal, že ako predsedníčke Výboru OZO (odborovej základnej organizácie) odborového zväzu pôsobiacom u žalovaného jej bola daná výpoveď napriek nesúhlasu tohto zástupcu zamestnancov s výpoveďou a že organizačná zmena nebola odsúhlasená zriaďovateľom žalovaného.
Okresný súd v poradí prvým rozsudkom z 27. mája 2010 určil neplatnosť označenej výpovede.
Jej neplatnosť súd odôvodnil absenciou rozhodnutia žalovaného o organizačnej zmene, nesúhlasom zástupcu zamestnancov s výpoveďou v zmysle § 240 ods. 8 Zákonníka práce v znení v čase danie výpovede (ďalej len "Zákonník práce") a nesplnením ponukovej povinnosti inej vhodnej práce.
Žalovaný podal proti rozsudku včas odvolanie.
Krajský súd uznesením z 26. októbra 2010 vyššie uvedený rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
V odôvodnení uznesenia uviedol, že v čase výpovede žalovaný nemal pre žalobkyňu vhodnú prácu, preto mu nevznikla ponuková povinnosť, a že skutočnosť, že žalobkyňa bola predsedníčkou odborovej organizácie, bola preukázaná potvrdením odborového zväzu. Zrušenie prvostupňového rozsudku odôvodnil potrebou vykonania ďalšieho dokazovania. Zároveň poukázal na § 240 ods. 8 Zákonníka práce, v zmysle ktorého ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas k výpovedi, ktorá by mala byť daná zástupcovi zamestnancov (členovi odborového orgánu), je výpoveď zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatná. Ak sú však ostatné podmienky výpovede splnené a súd v spore o neplatnosť výpovede zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestna
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).