Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmena osoby oprávnenej na plnenie v prípade smrti poisteného ako poistnej udalosti

14/2017
Zmena osoby oprávnenej na plnenie v prípade smrti poisteného ako poistnej udalosti
§ 788 Občianskeho zákonníka
§ 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Ustanovenie § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka je ustanovením kogentnej povahy, od ktorého sa nemožno v poistnej zmluve či všeobecných poistných podmienkach odchýliť.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 M Cdo 12/2010
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom: 1. zastavil konanie v časti zaplatenia istiny 9 171 Sk , 2. zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni do 15 dní 251 980 Sk s 12,5% úrokom z omeškania do 11. novembra 2003 do zaplatenia, 3. zamietol žalobu vo zvyšku, 4. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni do 15 dní náhradu trov konania vo výške 48 979 Sk.
Rozhodol tak majúc preukázané, že žalovaná ako poisťovateľka uzavrela 23. septembra 1997 s T. B. ako poisteným poistnú zmluvu č. 60055282 o poistení osoby pre prípad smrti alebo dožitia; oprávnenou osobou pre vyplatenie poistnej sumy v prípade poistnej udalosti bola uvedená žalobkyňa (manželka poisteného). Poistený písomnou žiadosťou z 16. októbra 2002 požiadal o zmenu oprávnenej osoby určenej na výplatu poistného na V. K. Poistený T. B. zomrel 22. novembra 2002. Bol toho názoru, že k zmene poistnej zmluvy v časti oprávnenej osoby nedošlo pre nesplnenie podmienok ustanovených v článku 3 a 4 Všeobecných poistných podmienok, tvoriacich súčasť poistnej zmluvy, podľa ktorých sa žalovaná zaviazala pri zmene poistnej zmluvy vydať potvrdzujúci dodatok k poistnej zmluve a až jeho vydaním zmena nadobudla účinnosť. Žalovaná potvrdzujúci dodatok k zmene poistnej zmluvy nevydala, z ktorého dôvodu nedošlo k zmene poistnej zmluvy v časti oprávnenej osoby určenej na vyplatenie poistného plnenia. Priznal preto žalobkyni právo na zaplatenie poistného plnenia v sume 251 980 Sk a žalobu vo zvyšku, po zastavení konania v časti zaplatenia istiny 9 171 Sk z dôvodu späťvzatia žaloby v zmysle § 96 ods. l Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), zamietol. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil § 142 ods. 1 OSP.
Krajský súd na odvolanie žalovanej rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žalovanú zaviazal zaplatiť žalobkyni do troch dní náhradu odvolacieho trov konania vo výške 604,35 eur.
Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil so skutkovými zisteniami súdu prvého stupňa ako aj s jeho právnym posúdením veci. Zdôraznil, že podmienky pre zmenu poistnej zmluvy v časti oprávnenej osoby na vyplatenie poistného plnenia sú v článkoch 3 a 4 Všeobecných poistných podmienok ustanovené kumulatívne a že v danom prípade bola splnená len jedna z nich, a to žiadosť poistníka o zmenu poistnej zmluvy; nebola splnená ďalšia podmienka, ktorou bolo vydanie potvrdzujúceho dodatku žalovanou o zmene poistnej zmluvy. Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania odôvodnil § 224 ods. l OSP v spojení s § 142 ods. l OSP.
Generálny prokurátor SR na základe podnetu žalovanej napadol mimoriadnym dovolaním rozsudok okresného súdu okrem výroku o zastavení konania v časti zaplatenia istiny 9 171 Sk a výroku, ktorým bola žaloba vo zvyšku zamietnutá, v spojení s rozsudkom krajského súdu, navrhol tieto rozhodnutia v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.
Na odôvodnenie mimoriadneho dovolania uviedol, že napadnuté rozhodnutia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 243f ods. 1 písm. c) OSP]. Súdy síce správne aplikovali § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), toto ustanovenie však nesprávne interpretovali, keď ho neposudzovali ako ustanovenie k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).