Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Žofia Šuleková, PhD., MCL

Počet článkov autora: 5


K povinnosti finančného agenta vrátiť províziu pri zániku poistnej zmluvy (rozsudok SD EÚ C-48/16)

V predkladanom príspevku autorka zhrňuje závery nedávneho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-48/16, ERGO Poisťovňa a.s. proti Alžbete Barlíkovej zo 17. mája 2017, týkajúceho sa povinnosti finančného agenta vrátiť províziu v prípade, a...

Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena obchodnej spoločnosti

Autorka sa v predkladanom príspevku venuje problematickým otázkam, ktoré súvisia s použitím mena fyzickej osoby v obchodnom mene právnickej osoby, konkrétne obchodnej spoločnosti. Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena spoločnosti môže pre...

Jednoduchá spoločnosť na akcie - nová forma obchodnej spoločnosti

S účinnosťou od 1. januára 2017 je možné na Slovensku založiť novú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti - jednoduchú spoločnosť na akcie (j. s. a.). Autorka v príspevku približuje základné charakteristické znaky jednoduchej spoločnosti na akcie...

Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - posun v slovenskej judikatúre?

1) Je všeobecne známe, že problematika ničotnosti (zdanlivosti) uznesení valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti sa stala za ostatné roky predmetom pestrej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky. Naop...

Povinnosť finančného agenta vrátiť províziu pri zániku alebo zmene poistnej zmluvy

Autorka sa v príspevku zameriava na aktuálne otázky spojené s výkonom sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva. Tie spôsobujú v aplikačnej praxi nemalé problémy, o čom svedčí, okrem iného, aj pestrá a argumentačne nejednotná judikatúr...