Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Finančný agent


K povinnosti finančného agenta vrátiť províziu pri zániku poistnej zmluvy (rozsudok SD EÚ C-48/16)

V predkladanom príspevku autorka zhrňuje závery nedávneho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-48/16, ERGO Poisťovňa a.s. proti Alžbete Barlíkovej zo 17. mája 2017, týkajúceho sa povinnosti finančného agenta vrátiť províziu v prípade, a...

Povinnosť finančného agenta vrátiť províziu pri zániku alebo zmene poistnej zmluvy

Autorka sa v príspevku zameriava na aktuálne otázky spojené s výkonom sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva. Tie spôsobujú v aplikačnej praxi nemalé problémy, o čom svedčí, okrem iného, aj pestrá a argumentačne nejednotná judikatúr...