Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - posun v slovenskej judikatúre?

1) Je všeobecne známe, že problematika ničotnosti (zdanlivosti) uznesení valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti sa stala za ostatné roky predmetom pestrej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky. Naopak, slovenská doktrína, ako aj súdna prax sa dosiaľ postavila k tomuto konceptu rezervovane a akcentuje koncept relatívnej neplatnosti uznesenia, a to aj v prípadoch jeho vážneho rozporu s objektívnym právom. Autorka v predkladanom príspevku približuje koncept ničotnosti uznesení valného zhromaždenia najmä cez optiku judikatúry českého najvyššieho súdu. Pozornosť je následne venovaná judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky a ich postoju v otázke určenia relatívnej neplatnosti, prípadne ničotnosti vadných uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.

Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - posun v slovenskej judikatúre?
JUDr.
Žofia
Šuleková
PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva; Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Stručne k neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Jedným1) zo základných korporačných mechanizmov ochrany proti vadným uzneseniam valného zhromaždenia je právo domáhať sa ich neplatnosti. Podmienky pre určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia sú upravené v § 131 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OBZ" alebo "Obchodný zákonník") pre spoločnosti s ručením obmedzeným a v § 183 OBZ pre akciové spoločnosti. Vo svojej podstate ide o špeciálnu právnu úpravu určovacej žaloby podľa § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "OSP"), ktorá je charakteristická viacerými osobitosťami. V zmysle § 131 OBZ súd rozhodne o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami, samotnej neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia sa však môže domáhať iba zákonom taxatívne vymedzený okruh osôb.
Napadnuté rozhodnutie valného zhromaždenia
sa považuje za platné
až do okamihu meritórneho rozhodnutia súdu. V slovenskej doktríne prevláda názor, že ak v prekluzívnej lehote nedôjde k podaniu návrhu na súd, vady uznesenia sa považujú za
konvalidované
a samotné
uznesenie za platné
.2) Najmä v dôsledku tejto hypotézy slovenské súdy dosiaľ nevenovali zvýšenú pozornosť samotným dôvodom pre vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, teda či ide o vady závažné, alebo menej závažné, prípadne porušenie kogentných alebo dispozitívnych noriem.3) Okrem toho, doktrína zastáva názor, že v prípade neplatnosti uznesenia ide o
neplatnosť relatívnu
a márnym uplynutím prekluzívnej trojmesačnej lehoty právo spoločníka domáhať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia na súde zaniká.4) Aktívne legitimované osoby sa tak nemôžu iným spôsobom domáhať určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a ak nevyužijú svoje právo v zákonom ustanovenej lehote, účinky uznesenia zostanú zachované. Vadné uznesenie valného zhromaždenia má tak obdobné účinky ako relatívne neplatný právny úkon v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka.5)
Zastávame však názor, že naplnenie niektorých (zákonných) požiadaviek pre prijatie platného uznesenia je natoľko závažné, že nie je možné, aby boli niektoré nedostatky a vady uznesenia valného zhromaždenia uplynutím prekluzívnej lehoty konvalidované. To nás, samozrejme, vedie k možnosti uvažovať o absolútnej neplatnosti, prípadne tzv.
ničotnosti (zdanlivosti)
uznesení valného zhromaždenia.6)
Ničotnosť (
non negotium
) označuje situáciu, keď k prejavu vôle valného zhromaždenia vôbec nedôjde, pričom takéto uznesenie nemôže mať právne následky a malo by sa
ex lege
považovať za právne neúčinné. Navyše, súd by mal k uzneseniu valného zhromaždenia, ktoré vykazuje znaky ničotnosti, prihliadať z úradnej moci, keďže takéto uznesenie nemá žiadne právne účinky. Na ničotné uznesenie sa hľadí, akoby nebolo nikdy vydané.
2. Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia v judikatúre českých súdov
Ako sme v úvode naznačili, problematika ničotnosti (zdanlivosti) uznesení valného zhromaždenia sa stala za ostatné roky predmetom pestrej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky. Do prvej kategórie tzv.
ničotných
uznesení val
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).