Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluva o úvere a premlčanie

32/2013
Zmluva o úvere a premlčanie
§ 261,§ 303, § 308, § 387, § 397 a § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka.
Na záväzkové vzťahy vyplývajúce z ručenia v prípade zabezpečenia plnenia z úverovej zmluvy, včítane právneho vzťahu medzi ručiteľom a dlžníkom a posudzovania otázok premlčania, sa preto použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 M Cdo 4/2012
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou doručenou okresnému súdu domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 8 931,52 Eur s príslušenstvom a trovy konania ako náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi, keď v pozícii ručiteľa splnil dlh zo zmluvy o úvere za žalovaného, ktorý pohľadávku veriteľa v postavení dlžníka neuspokojil.
Okresný súd rozsudkom z 24. novembra 2010 žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 2 624,68 Eur s 8,5% úrokom z omeškania ročne od 18. septembra 2007 do zaplatenia a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Rozhodovanie o trovách konania si vyhradil samostatným rozhodnutím.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca vystupoval ako ručiteľ žalovaného v rámci zmluvy o úvere, ktorú žalovaný ako dlžník uzatvoril s UniCredit Bankou. Keďže žalovaný dlh nesplácal, banka písomne vyzvala žalobcu ako ručiteľa na jeho splácanie. Žalobca splatil banke dlh v zmysle dohodnutého splátkového kalendára celkove v sume 269 071 Sk (8 931,52 Eur) v období od 5. augusta 2005 do 17. septembra 2007. Žalovaný mu zaplatený dlh nevrátil. Prvostupňový súd preto zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu za takto poskytnuté plnenie vo výške 2 624,68 Eur v zmysle § 550 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „ OZ“) aj s úrokom z omeškania podľa § 517 ods. 2 OZ. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol z dôvodu vznesenej námietky premlčania žalovaným, keď nároky uplatnené za splátky tri roky spätne pred podaním žaloby, t.j. pred 30. septembrom 2006, považoval za premlčané. Aj v otázke premlčania na vec aplikoval ustanovenia § 101 a § 103 OZ.
Krajský súd na odvolanie žalobcu voči výroku prvostupňového rozsudku, ktorým v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, rozsudok prvostupňového súdu v tejto časti potvrdil. V celom rozsahu sa stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa o premlčaní časti nároku žalobcu.<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).