Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v prípade premlčania trestného stíhania

ZSP 50/2018
Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v prípade premlčania trestného stíhania
§ 5 a § 6 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením judikatúra súdov (R 37/2014) považuje za špecifický prípad zodpovednosti štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z., a to ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím.
Rovnaké dôsledky ako zrušenie nezákonného uznesenia o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia, má tiež rozhodnutie o zastavení trestného stíhania vydané z dôvodu, že sa nepotvrdil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným, t.j. že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie sa nestal; že skutok nie je trestným činom; resp. že skutok nespáchal obvinený.
O nenaplnení predpokladu spáchania trestného činu obvineným však nemožno hovoriť v prípade premlčania trestného stíhania, kedy dôvod zastavenia trestného stíhania závisí len od splnenia objektívne zákonom ustanovených podmienok (od márneho uplynutia premlčacej doby), lebo spáchanie skutku majúceho znaky trestného činu obvineným sa tým nijako nespochybňuje; v prípade zastavenia trestného stíhania z dôvodu jeho premlčania právo na náhradu škody nevznikne.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Cdo 167/2016
.
Skutkový stav:
Okresný súd Bratislava III (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom zo 14. februára 2013 č. k. 45 C 63/2012-114 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 526,67 eur ako aj náhradu trov konania v sume 763,82 eur na účet jeho právnej zástupkyne, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa v konaní domáhal zaplatenia žalovanej sumy titulom náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z.). Škoda mu mala vzniknúť v dôsledku nezákonného trestného stíhania a to z titulu trov právneho zastúpenia advokátom, ktorého si zvolil za účelom ochrany svojich práv v trestnom konaní. Súd prvej inštancie mal za preukázané, že Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava III, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Nové Mesto - západ uznesením z 26. októbra 2009 sp. zn. ČVS: ORP-1756/3-OSV-B3-08 vznieslo obvinenie proti žalobcovi podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") vo veci prečinu krádeže podľa § 247 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ").
Žalobca podal proti uvedenému uzneseniu sťažnosť, ktorá bola zamietnutá ako nedôvodná.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Pezinok následne uznesením zo 14. júla 2011 sp. zn. 2 Pv 195/08-122, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. júla 2011, podľa § 215 ods. 1 písm. d) TP, s odkazom na § 9 ods. 1 písm. a) TP trestné stíhanie proti obvinenému žalobcovi zastavil, pretože bolo neprípustné z dôvodu premlčania skutku.
Súd prvej inštancie pri rozhodovaní vychádzal zo súdnej praxe, podľa ktorej nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie voči žalobcovi, ktorý bol obvinený z trestného činu a v súvislosti s týmto konaním mu vznikla škoda, konkrétne náklady vynaložené na trovy nutnej obhajoby, pričom bolo zastavené trestné stíhanie, a preto ide o nezákonné rozhodnutie v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. Žalobca tiež využil opravné prostriedky proti nezákonnému rozhodnutiu. Poukázal na to, že trestné stíhanie nemalo byť voči žalobcovi z dôvodu premlčania skutku začaté a nemalo byť voči nemu vznesené obvinenie, preto bolo od začiatku nezákonné. Pripomenul judikatúru súdov, v zmysle ktorej ten, proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, má podľa zákona č. 514/2003 Z.z. právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, t.j. nezákonným uznesením o vznesení obvinenia. Žalobca teda v prejednávanej veci preukázal hmotnoprávny predpoklad zodpovednosti štátu za škodu, t.j. nezákonnosť rozhodnutia. Zdôraznil, že štát zodpovedá za škodu, ktorú fyzická osoba - obvinený, vynaložila na náklady trov nutnej obhajoby smerujúce k odstráneniu nežiaducich právnych následkov bez ohľadu na skutočnosť, či bol obvinenému ustanovený obhajca alebo či si ho zvolil obvinený sám (R 70/1994). Keďže mal v konaní za preukázané, že žalobcovi v súvislosti s trestným konaním vznikla škoda spočívajúca v nákladoch vynaložených na trovy obhajoby vo výške 1 526,67 eur, uzavrel, že v danej veci boli splnené všetky zákonné podmienky uplatneného nároku na náhradu škody a žalobe preto v celom rozsahu vyhovel.
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalovanej rozsudkom z 3. novembra 2015 sp. zn. 14 Co 352/2013 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu zamietol a žalovanej náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania nepriznal.
Odvolací súd vyslovil, že názor súdu prvej inštancie, v zmysle ktorého zastavenie trestného konania a oslobodenie spod obžaloby majú pri aplikác
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).