Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Špeciálne konkurzy či reštrukturalizácie budú riešiť špeciálni správcovia

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ani slovenské podnikateľské prostredie neobišli prípady, keď veľké podniky skončili v konkurze a veritelia prišli skrátka. Predchádzať podobným situáciám by sa dalo aj vďaka novej úprave, ktorú do legislatívneho procesu predložilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej. Náročné konkurzné či reštrukturalizačné konania by mali po novom riešiť špeciálni správcovia, ktorí majú nie len odborné právne a ekonomické vedomosti, znalosti v oblasti finančného trhu, ale aj jazykové schopnosti a dobrú reputáciu.

V prípadoch tzv. veľkých konkurzných konaní (s veľkým počtom veriteľov, s veľkým počtom zamestnancov, či s veľkým objemom majetku atď.), reštrukturalizačných konaní, alebo konkurzných konaní zvláštnych subjektov (napr. finančných inštitúcií) bolo mnohokrát ťažké (prostredníctvom náhodného výberu) vygenerovať správcu, ktorý by svojimi odbornými znalosťami, skúsenosťami a praxou bol schopný (a ochotný) vykonať konkurz takýchto neštandardných subjektov.

Preto ministerstvo spravodlivosti v rámci nového zákona o riešení hroziaceho úpadku predložilo aj návrh na zmenu zákona o správcoch, ktorý prináša viacero opatrení na riešenie podobných situácií.

Nové delenie zoznamu správcov

Zoznam správcov sa v zmysle predkladaných zmien delí na:

  • správcov pre fyzické osoby,
  • správcov pre právnické osoby a
  • špeciálnych správcov.

Takéto delenie zoznamu správcov prihliada na špecializáciu správcov podľa osoby dlžníka a zároveň prihliada na delenie správcov podľa ich odborných znalostí. Oddiel špeciálnych správcov však, na rozdiel od ostatných oddielov, bude vedený s územnou platnosťou pre celé územie SR.

Oddiel špeciálnych správcov

Zmena právnej úpravy nastáva hlavne v súvislosti s oddielom špeciálnych správcov. Do zoznamu špeciálnych správcov možno zapísať len osobu, ktorá spĺňa podmienky na zápis do zoznamu správcov a vykonala špeciálnu správcovskú skúšku.

Špeciálna správcovská skúška

C
ieľom špeciálnej správcovskej skúšky je predovšetkým preveriť odborné, právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na riadny výkon špeciálnej správcovskej činnosti, vrátane overenia všeobecných znalostí v oblasti finančného trhu a jazykových znalostí. Nemenej dôležité je preverenie osobnostných predpokladov správcu, s ohľadom na jeho doterajšiu odbornú/správcovskú činnosť. Preto je na pripustenie k špeciálnej skúške potrebná min. 5 ročná prax v správcovskej činnosti (resp. na základe výnimky 5 ročná prax v odbore právo a ekonómia). Za účelom zabezpečenia transparentnosti skúšky návrh novely zavádza zriadenie špeciálnej skúšobnej komisie zloženej z odborníkov, ako aj verejnosť skúšky zabezpečenej prostredníctvom zverejnenia obrazovo-zvukového záznamu.

ĎALŠIE NAVRHOVANÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA SPRÁVCOV

Zoznamy správcov pre právnické a pre fyzické osoby budú vedené v podstate tak ako doteraz, podľa obvodov krajských súdov, v ktorých sídli príslušný konkurzný súd. Navrhujeme však niektoré zmeny v predpokladoch na zápis, ako aj vo vedení zoznamu a pri vyčiarknutí zo zoznamu.

Odborná prax

Predpokladom na zápis do zoznamu bude preukázanie odbornej praxe v práve alebo ekonómii v trvaní minimálne tri roky. Čisto teoretická odborná príprava správcov sa totiž ukázala ako nedostatočná, a preto návrh novely pristupuje k doplneniu povinnosti vykonania odbornej praxe obdobne, ako je to pri iných právnických povolaniach (advokát, notár, atď.).

Náhradník

Podmienkou zápisu má byť i oznámenie o zvolení náhradníka správcu. Ide o nový právny inštitút, ktorý má za cieľ vyriešiť problémy aplikačnej praxe v prípade, ak správca – fyzická osoba zomrie. Náhradník v takýchto prípadoch vstupuje do konkurzných konaní správcu, čím sa zabezpečí plynulé a bezprieťahové pokračovanie konkurzných konaní.

Obmedzenie časovej platnosti správcovskej skúšky

Cieľom navrhovanej úpravy je, aby osoba, ktorá úspešne vykonala správcovskú skúšku, skutočne aj správcovskú činnosť vykonávala. Nie je žiadúce, aby do zoznamu správcov boli zapisované osoby, ktoré vykonali správcovskú skúšku napr. pred 10 rokmi (počas ktorých nemali povinnosť sa v správcovskej oblasti vzdelávať). Novela zákona preto zakotvuje povinnosť  preukazovať odbornú spôsobilosť, okrem iného, úspešným zložením správcovskej skúšky, vykonanej nie skôr ako dva roky pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu správcov.

Zmeny pri vyčiarknutí správcu zo zoznamu

V prípade vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov na vlastnú žiadosť, nebude musieť viac správca preukazovať, že správcovskú činnosť aktuálne nevykonáva. Na druhej strane musí zvážiť, že vyčiarknutie z akéhokoľvek dôvodu bude znamenať nemožnosť jeho opätovného zápisu počas 5 rokov. Uvedená právna úprava má za cieľ zabrániť špekulatívnym zápisom/vyčiarknutiam správcov.

Zmeny v správnych poplatkoch

Návrh novely zákona o správnych poplatkoch predpokladá zjednotenie a zjednodušenie platenia správnych poplatkov pre správcov (platobná povinnosť pre všetkých správcov vznikne v jednom termíne, bez ohľadu na to, kedy boli do zoznamu správcov zapísaní, zjednotí sa platba pre právnické osoby bez ohľadu na počet spoločníkov).

Zmeny smerujúce k zníženiu administratívnej záťaže správcov

S cieľom postupného minimalizovania administratívnej záťaže podnikateľov sa navrhuje vypustenie niektorých obmedzujúcich povinností, ktoré sa už aj s ohľadom na zabehnutý spôsob vedenia kancelárií správcami nejavia ako nevyhnutné, ako je napr. aj vypustenie povinnosti preukazovania minimálnej výmery podlahovej plochy kancelárie správcu, predkladanie nákresu pôdorysu kancelárie a pod.

ZMENY PRI VÝKONE DOHĽADU

Delenie dohľadu nad správcami

V záujme výkonu efektívnejšieho dohľadu nad správcami sa navrhuje rozlíšiť/bližšie špecifikovať/podrobnejšie upraviť jednotlivé spôsoby výkonu dohľadu ministerstva nad činnosťou správcu na dohľad v kancelárii a na dohľad na ministerstve.

Dva typy sankcií

Správcovi bude naďalej možné za porušenie povinnosti uložiť peňažnú pokutu tak ako tomu bolo doteraz, avšak zvyšuje sa horná hranica výšky pokuty až na 10 000 eur. Za závažné porušenie povinnosti bude možné správcu aj vyčiarknuť zo zoznamu správcov, a to už aj pri prvom závažnom porušení.

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku, súčasťou ktorého sú aj zmeny týkajúce sa správcov, je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/502.