Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vyhláška MS SR o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom publikovaná v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA, 6.10.2023. Dnes bola v Zbierke zákonov vyhlásená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Uvedená vyhláška, ktorá vyšla pod číslom 389/2023 Z. z., bola vypracovaná v nadväznosti na prijatie zákona č. 268/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 20. júna 2023, a ktorý obsahuje právnu úpravu v súvislosti s tzv. registrátormi (notármi). Právnym základom pre vypracovanie vyhlášky je § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 268/2023 Z. z.

Cieľom právnej úpravy je v súlade so splnomocňujúcim ustanovením upraviť rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom a podrobnosti o registrácii registrátorom. Rozsah registrácie registrátorom sa vymedzuje tak, že prostredníctvom registrátora bude možné zapísať s účinnosťou od 1. novembra 2023 do obchodného registra spoločnosť s ručením obmedzeným (s výnimkou zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy).

Vyhláška predpokladá, že všetky druhy zápisov pri jednotlivých typoch obchodných spoločností a družstva bude môcť vykonávať registrátor s účinnosťou od 1. januára 2025. Vyhláška, v časti týkajúcej sa podrobností o registrácii, upravuje registračnú žiadosť vrátane jej príloh, postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti a postup registrátora pri registrácii. 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.