Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v MPK do 23. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámerom návrhu zákona je zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov subjektov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny.

Návrh zákona sa vzťahuje na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutých v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu. Ak efektívne zdanenie príjmov subjektov skupiny v Slovenskej republike bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane 15 %, minimálne zdanenie týchto subjektov sa zabezpečí výberom dorovnávacej dane.

Z rozsahu pôsobnosti návrhu zákona sú vylúčené subjekty, ktoré vykonávajú činnosti vo verejnom záujme a nevykonávajú obchodnú alebo podnikateľskú činnosť. Ide najmä o vládne subjekty, medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, dôchodkové fondy a investičné fondy alebo investičné subjekty v oblasti nehnuteľností nachádzajúce sa na vrchole štruktúry skupiny.

Návrhom zákona sa sleduje zabezpečenie náležitej transpozície a uplatnenia príslušných ustanovení smernice Európskej únie.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 23. 8. 2023 v procese LP/2023/477. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.