Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Otázka právnych následkov ohodnotenia nehnuteľnosti z hľadiska neplatnosti dobrovoľnej dražby (ZSP 44/2022)

§ 12 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Ak vlastník predmetu dobrovoľnej dražby nevzniesol u dražobníka do desiatich dní od doručenia znaleckého posudku námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby alebo nepožiadal o vyhotovenie znaleckého posudku iným znalcom, nemá prípadné nesprávne určenie ceny predmetu dražby podľa § 12 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov za následok neplatnosť dražby. Ohodnotenie draženej nehnuteľnosti môže zakladať neplatnosť dražby iba v prípade, ak sa neuskutočnilo formou znaleckého posudku alebo ak dražobník zostal pasívny k námietkam vlastníka predmetu dražby podľa § 12 ods. 5 tohto zákona.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/15/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).