Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazné bremeno pri uplatnení nároku na odpočet DPH

ZSP 20/2021
§ 3 ods. 1, 2, 3, § 24 ods. 1, 2, 3, 4, § 44 ods. 1, § 74 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
§ 19 ods. 1 druhá veta, § 49, § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností. Preto je na správcovi dane vykonávajúcom dokazovanie a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akým spôsobom dokazovanie doplní, akú hodnovernosť, dôkaznú silu a schopnosť zvrátiť závery vyplývajúce z realizovaného dokazovania z nich vyvodí, a to predovšetkým s prihliadnutím na skutočnosti a dôkazy vyplývajúce zo zistení, ktoré už správca dane získal v rámci správy daní a v priebehu konania.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžfk 64/2017
Skutkový stav:
Krajský súd v Nitre (ďalej len "správny súd" alebo "krajský súd") kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12. júna 2015, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie vydané v prvom stupni Daňovým úradom (ďalej aj "DÚ") Nitra (ďalej aj "prvostupňový orgán" alebo "správca dane") z 26. novembra 2014, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj "DPH") za zdaňovacie obdobie február 2012 v sume 9143,80 eur.
V odôvodnení napadnutého rozsudku krajský súd poukázal na zistenia vyplývajúce z administratívneho spisu, podľa ktorých správca dane 10. októbra 2013 začal u žalobcu s výkonom daňovej kontroly, predmetom ktorej bola daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") za zdaňovacie obdobie január - december 2012. Daňová kontrola bola súbežne začatá aj v spoločnosti L..., s. r. o., ktorej je M. L. jediným konateľom. V ten istý deň bola so žalobcom spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní, v ktorej uviedol, že prevažujúcim predmetom podnikateľskej činnosti v kontrolovanom období boli prepravné služby, mal päť zamestnancov na pracovnú zmluvu, úhrady za nákup tovarov a služieb súvisiacich s predmetom podnikania vykonával väčšinou bezhotovostne. Ďalej uviedol, že mal dodávateľov i odberateľov z tuzemska i štátov v rámci EÚ (Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko). Daňová kontrola bola začatá na základe výsledkov šetrení z medzinárodnej výmeny informácií (dožiadanie českej daňovej správy) s preverením nadobudnutia tovaru u daňového subjektu Ro-T..., s. r. o., v ktorej je M. L. konateľom.
V priebehu daňovej kontroly bolo vykonané dokazovanie týkajúce sa, okrem iného, aj zdaňovacieho obdobia február 2012, a to dožiadaním na DÚ Trenčín na účely preverenia faktúr o dodávke tovaru a služieb (dodávka PHM, náhradných dielov, odťah motorového vozidla, dodávka stavebného materiálu, vykonanie stavebných prác na sklade v B.) od daňového subjektu N... s. r. o., na základe ktorých si žalobca uplatnil odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 51 ods. 1 zákona o DPH. DÚ Trenčín doručil správcovi dane odpoveď na jeho dožiadanie 21. novembra 2013, v ktorom mu oznámil, že na adrese sídla spoločnosti N..., s. r. o. daňový subjekt reálne nesídli. Na uvedenej adrese mu bolo poskytované registračné sídlo a korešpondenčná adresa na základe podnájomnej zmluvy uzavretej s poskytovateľom Z...-P..., s. r. o. Písomnosti správcu dane zasielané poštou daňovému subjektu N..., s. r. o. sa vracajú späť s poznámkou pošty "adresát neznámy". DÚ Trenčín ďalej správcovi dane oznámil, že súčasná konateľka tejto spoločnosti Ing. J. M. nie je konateľkou spoločnosti N..., s. r. o. a na zmenu konateľa bol zneužitý jej občiansky preukaz, ktorý jej bol odcudzený v apríli 2012. Z uvedených dôvodov dožiadaný DÚ Trenčín nevedel zabezpečiť doklady spoločnosti N..., s. r. o. a preveriť požadované skutočnosti.
K odpovedi na dožiadanie boli pripojené listinné doklady - potvrdenie OO PZ Sereď o oznámení krádeže občianskeho preukazu Ing. J. M. z 13. apríla 2012 a trestné oznámenie z 13. augusta 2012 podané Ing. J. M., v ktorom uviedla, že po krádeži dokladov zistila, že je vedená ako konateľka spoločnosti N... s. r. o. podľa výpisu z obchodného registra, pričom nikdy nepodpisovala a nedala podnet na vytvorenie takejto spoločnosti. Doterajším majiteľom mal byť T. K., ktorého nikdy nevidela a žiadne doklady o prevode spoločnosti nepodpisovala. Ing. J. M. bola vypočutá 26. novembra 2012 na DÚ Trenčín a uviedla, že nie je konateľkou spoločnosti N... s. r. o. ani jej spoločníčkou. Jej doklady boli zneužité na prepis spoločnosti.
Správca dane ďalej zistil, že podnájomná zmluva medzi poskytovateľom Z...-P... s. r. o. a objednávateľom - spoločnosťou N... s. r. o. s rovnakým sídlom bola uzavretá 17. augusta 2011. Predmetom zmluvy bolo oprávnenie objednávateľa využívať služby dodávané poskytovateľom, ktoré zahrňujú poskytovanie registračného sídla a korešpondenčnej adresy. Za spoločnosť N... s. r. o. bola zmluva podpísaná konateľom T. K. na dobu dvanástich mesiacov. Správca dane vypočul 25. februára 2014 na ústnom pojednávaní svedka T. K., bývalého konateľa spoločnosti N... s. r. o. k priebehu zdaniteľných obchodov spoločnosti N... s. r. o. so žalobcom. Svedkovi boli predložené k nahliadnutiu konkrétne faktúry, v súvislosti s ktorými potvrdil, že faktúry vystavil, opečiatkoval a podpísal. Uviedol, že účtovníctvo viedol on, spoločnosť bola platcom DPH, zamestnancov nemala. Obchody uskutočňoval on osobne. Nevedel sa vyjadriť, aká bola prevažujúca podnikateľská činnosť spoločnosti v kontrolovanom zdaňovacom období, aké nákupy spoločnosť realizovala. Potvrdil, že za daňový subjekt - žalobcu vystupoval osobne M. L. Svedok sa nevedel vyjadriť k podrobnostiam obchodov so žalobcom pokiaľ ide o dodávku PHM, pneumatiky, stavebný materiál, odkiaľ tovar objednával, nevedel doložiť žiadne doklady. Uviedol, že spoločnosť predal Ing. J. M.
Žalobca bol správcom dane vypočutý 28. mája 2014 a okrem iného aj k obchodom so spoločnosťou N... s. r. o. Uviedol, že v kontakte bol len s p. K., ale nevedel to isto, nevedel uviesť, ako sa tovar objednával, mohlo to byť telefonicky. Prepravu tovaru zabezpečoval prevažne dodávateľ. Tovar preberal on alebo skladník. Nevedel sa vyjadriť k pôvodu tovaru kupovaného od spoločnosti N..., s. r. o. a rovnako ani kto tovar odovzdával. Pokiaľ ide o dodávku pohonných hmôt uviedol, že o pôvod PHM sa nezaujímal, dodávateľ mu ponúkol dobrú cenu oproti iným dodávateľom.
S výsledkami daňovej kontroly bol žalobca oboznámený 16. júla 2014, o čom bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní za účasti splnomocneného zástupcu žalobcu Ing. M. B., ktorá uviedla, že sa k zisteným skutočnostiam budú vedieť vyjadriť bližšie po nahliadnutí do spisu a doložia doklady k spoločnosti N..., s. r. o. (nákup PHM, pneumatiky, stavebný materiál, odtiahnutie motorového vozidla, stavebné práce na sklade a garáži). Žalobca predložil správcovi dane doklady elektronicky 7. augusta 2014 a podal písomné vyjadrenie k zápisnici zo 16. júla 2014, v ktorom spresnil, na akých miestach bol použitý stavebný materiál, a že na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, avšak žiadne iné doklady o vykonaných prácach a kto ich reálne vykonal, nepredložil. K nákupu pohonných hmôt uviedol, že prevádzkuje kamiónovú dopravu a v roku 2012 disponoval vozovým parkom piatich vozidiel. Ako dôkaz spotreby pohonných hmôt nakúpených od preverovaných spoločností uviedol, že ak by spoločnosť nemala k dispozícii pohonné hmoty, nebola by schopná najazdiť 560 000 km.
Dňa 12. septembra 2014 bol spísaný protokol z daňovej kontroly, v ktorom je okrem iného popísané vykonané dokazovanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).