Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dosah vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku

17/2014
Dosah vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku
§ 257 ods. 1, 5 a 8 Trestného poriadku
§ 317 ods. 1 Trestného poriadku
I. Ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní, po poučení, v intenciách § 257 ods. 1 Trestného poriadku, vyhlási, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe a zároveň je poučený podľa § 257 ods. 2, t.j. aj v rozsahu ods. 5 tohto ustanovenia, jeho vyhlásenie po primeranom postupe podľa § 333 ods. 3 písm. c), písm. d), písm. f), písm. g) a písm. h) Trestného poriadku pokrýva aj podstatu inkriminovaného skutku, vrátane subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu [§ 333 ods. 3 písm. c) Trestného poriadku], právnu kvalifikáciu skutku [§ 333 ods. 3 písm. f) Trestného poriadku], ako aj uznanie viny za spáchaný skutok, ktorý sa v obžalobe kvalifikuje ako určitý trestný čin [§ 333 ods. 3 písm. h) Trestného poriadku].
II. Ak súd na hlavnom pojednávaní prijal vyhlásenie obžalovaného postupom podľa § 257 ods. 7 Trestného poriadku, že je vinný zo spáchania skutku [§ 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku] v dôsledku čoho súd podľa § 257 ods. 8 Trestného poriadku vykonal len dokazovanie súvisiace s výrokom o treste a náhrade škody, zákon pripúšťa odvolanie len proti týmto výrokom, nie však proti výroku o vine, ktorý sa oznámením rozsudku stáva právoplatným, v dôsledku čoho je tiež prieskumná povinnosť (a právo) odvolacieho súdu limitovaná ustanovením § 317 ods. 1 Trestného poriadku).
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
3 To 65/2013
Skutkový stav:
Krajský súd
na verejnom zasadnutí konanom 1. augusta 2013, na odvolanie obžalovaného Y. U. proti rozsudku Okresného súdu v L. M., sp. zn. 2 T 91/2012, z 29. apríla 2013, podľa § 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku napadnutý rozsudok zrušil a podľa § 322 ods. 1 Trestného poriadku vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu opäť prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
V odôvodení uznesenia krajský súd uviedol: ... akceptujúc maximálnu výšku úveru vo výške 80 460 Sk (2 670,78 €), pri predkladaní žiadosti o úver predložil falošné doklady týkajúce sa spoludlžníka I. M., bytom L. M., z poskytnutého úveru uhradil časť vo výške 38 789,94 Sk (1 287,59 €), od 3.4.2009 splátky neuhrádza, čím označenej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 80 460 Sk (2 670,78 €), a podľa § 222 ods. 3, § 38 ods. 3, § 36 písm. j), l), § 37 písm. h), § 41 ods. 2, 3, § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") mu bol uložený spoločný a úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 67 mesiacov, na výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") obžalovanému bola uložená povinnosť nahradiť škodu poškodeným M. P., bytom L. M., vo výške 5 046,60 €, spoločnosti U... C....... Leasing Slovakia, a.s., Bratislava, vo výške 13 969,80 Eur, M. S., bytom L. M., vo výške 450 €. Podľa § 288 ods. 1 TP poškodený B. K., bytom Z., s uplatneným nárokom na náhradu škody bol odkázaný na občianske súdne konanie. Podľa § 288 ods. 2 TP poškod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).