Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôsledky nepredloženia plnomocenstva pri uzatváraní zmluvy

ZSP 24/2021
§ 31 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka
§ 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
Sama skutočnosť, že pri uzatváraní písomnej zmluvy o prevode vlastníctva osobného motorového vozidla splnomocnenec účastníka zmluvy nepredložil protistrane písomne vyhotovené plnomocenstvo preukazujúce jeho oprávnenie konať pri tomto úkone za splnomocniteľa, nezakladá neplatnosť uzatváranej zmluvy; rozhodujúcim je, či plnomocenstvo v čase jej uzatvorenia objektívne existovalo.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
7 Cdo 131/2017
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom zo 4. marca 2013 uložil pôvodnému žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu predstavujúcu kúpnu cenu, za ktorú žalobca kúpil od neho osobné motorové vozidlo (ďalej aj "OMV"); žalobcovi uložil povinnosť vydať pôvodnému žalovanému OMV.
V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že pôvodný žalovaný uzatvoril 19. septembra 2006 kúpnu zmluvu, ktorou nadobudol OMV od tretej osoby (ďalej aj "prvá kúpna zmluva"). Vzhľadom na to, že prvá kúpna zmluva bola uzatvorená písomne, vyžadovala sa táto forma aj pre plnomocenstvo udelené pôvodným žalovaným (ako splnomocniteľom) jeho synovi (ako splnomocnencovi) s cieľom zastúpenia pri uzatvorení prvej kúpnej zmluvy. Keďže v konaní nebolo preukázané predloženie takéhoto plnomocenstva, dospel súd prvej inštancie k záveru, že prvá kúpna zmluva nebola uzatvorená platne (osobou riadne splnomocnenou). Z dôvodu neplatnosti prvej kúpnej zmluvy nemôže byť platná ani kúpna zmluva uzatvorená 29. apríla 2008, ktorou pôvodný žalovaný predával OMV žalobcovi (ďalej len "druhá kúpna zmluva").
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie pôvodného žalovaného rozsudkom zo 4. decembra 2014 rozsu­dok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu zamietol.
Odvolací súd sa nestotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že prvá kúpna zmluva nebola platne uzatvorená. Na rozdiel od súdu prvej inštancie zohľadnil, že zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") nemožno ako podmienku platnosti plnomocenstva vyvodiť jeho preukázanie tretej osobe; rozhodujúcou je totiž objektívna existencia plnomocenstva, teda nie jeho predloženie druhej strane. Odvolací súd považoval za preukázané, že pôvodný žalovaný [pozn.: ktorý v priebehu konania zomrel (žalovaný je jeho právny nástupca)] p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).