Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie generálneho prokurátora na základe podnetu intervenienta

ZSP 15/2020
§ 458 ods. 1 Civilného sporového poriadku
§ 81, § 82 ods. 1 a 2, § 83 Civilného sporového poriadku
V prípade podnetu podaného intervenientom následne podané dovolanie generálneho prokurátora nespĺňa základnú podmienku jeho prípustnosti, keďže intervenient nie je stranou sporu tak, ako to predpokladá ustanovenie § 438 ods. 3 v spojení s ustanovením § 60 Civilného sporového poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 ObdoG 2/2017
.
Skutkový stav:
Súd prvej inštancie uznesením z 2. októbra 2017 vstup spoločnosti PPP, a.s. do konania ako intervenienta, nepripustil.
Žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť vypratať nehnuteľnosť - špecifikované nebytové priestory na prízemí zdravotného strediska. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že má v nájme v žalobe označenú nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom a prenajímateľom je BSK, a to na základe nájomnej zmluvy z 27. mája 2005 na dobu určitú do 31. decembra 2040.
Žalobca uzavrel so žalovaným podnájomnú zmluvu na dobu určitú do 31. júla 2015, predmetom ktorej bol podnájom špecifikovaných nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí danej nehnuteľnosti, pričom žalovaný užíval v dnom čase uvedené priestory bez zmluvy.
Dňa 2. októbra 2017 podala obchodná spoločnosť PPP, a.s., návrh na pripustenie intervenienta do konania s odôvodnením, že má právny záujem na výsledku konania, pretože daný nebytový priestor mala začať užívať od 1. augusta 2015. Z obsahu návrhu súd prvej inštancie usúdil, že uvedená spoločnosť chce vystupovať na strane žalobcu, pričom táto poukázala vo svojom podaní na skutočnosť, že nie je vylúčené, že intervenient bude (výnimočne, zriedkavo) vystupovať v sekundárnom spore ako žalobca a strana intervenovaného sporu ako žalovaný. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že zákonodarca mal na mysli spor ­vyvolaný v časovej následnosti po ukončení intervenovaného sporu, pričom na súde už prebieha konanie vo veci žalobcu PPP, a.s. o splnenie povinnosti zo zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzatvorenej 19. februára 2015, ktorej platnosť napáda žalobca v inom konaní.
Keďže žalobca poskytol nebytový priestor do podnájmu obchodnej spoločnosti PPP, a.s. na základe zmluvy uzatvorenej 19. februára 2014 s dobou podnájmu od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2040 a 27. júla 2015, t.j. v časovej následnosti, uzavrel so žalovaným dodatok zmluvy o podnájme s predĺžením doby podnájmu (pôvodná doba podnájmu do 31.7.2015) do 31. júla 2025 s opčným právom na ďalších päť rokov, podľa súdu prvej inštancie spoločnosť PPP, a.s., neosvedčila právny záujem totožný s právnym záujmom žalobcu.
Generálny prokurátor SR (ďalej "generálny prokurátor") podal na podnet spoločnosti PPP, a.s. v zmysle ustanovenia § 458 CSP, dovolanie generálneho prokurátora (ďalej aj "dovolanie GP"), v ktorom s odkazom na § 81, § 82 ods. 1 a 2, § 83 CSP uviedol, že prípustnosť vstupu intervenienta do konania skúma súd výlučne na návrh strán.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).