Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie. Predbežné opatrenie. Uznesenie o predbežnom opatrení. Odmietnutie dovolania

24/2014
Dovolanie
Predbežné opatrenie
Uznesenie o predbežnom opatrení
Odmietnutie dovolania
§ 236 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
§ 102 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 239 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 218 ods. 1, § 243b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku
Aj keď odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, proti ktorému je v zásade možné podať dovolanie, avšak je zároveň aj uznesením o predbežnom opatrení, dovolanie nie je prípustné.
Dovolací súd sa nezaoberá otázkou vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ odmietne dovolanie pre jeho neprípustnosť.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 31/2011
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
, ako súd prvého stupňa, uznesením č. k. 9Cbs/105/2004-330 zo 16. septembra 2010 vyhovel návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia tým, že zakázal prevod obchodného podielu spoločnosti H, s. r. o., B., na tretiu osobu dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o nariadení predbežného opatrenia až do právoplatného rozhodnutia vo veci neplatnosti prevodu obchodného podielu spoločnosti H, s. r. o., B., na žalovaných v prvom až treťom rade v konaní 9 Cbs 105/2004.
V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že pri rozhodovaní vychádzal z výpisu spoločnosti H., s. r. o., B., z Obchodného registra Okresného súdu B. I., z ktorého zistil, že ako spoločníci uvedenej spoločnosti sú zapísaní J. L., L. M., od 20. mája 1999 do 29. mája 2001, spoločnosť F, s. r. o., B. od 30. mája 2001 do 2. mája 2004, spoločnosť A. C. UK L., Anglicko, od 3. mája 2004 do 20. decembra 2004 a spoločnosť I, s. r. o., B. od 21. decembra 2004. Medzi konateľmi spoločnosti je uvedený žalobca F. B. od 30. mája 2001 do 9. júna 2003, M. S. od 30. mája 2001 do 2. mája 2004, I. B. od 25. októbra 2001 a J. L. od 20. mája 1999 do 29. mája 2001. Mal preto za preukázané, že žalobca bol spoločníkom v spoločnosti F, s. r. o., Bratislava spolu s I. B. a M. S. Zároveň bol aj konateľom tejto spoločnosti spolu s I. B. a M. S. Po určitú dobu, ako je uvedené, bola spoločnosť F., s. r. o., B. spoločníkom v spoločnosti H., s. r. o., B., a bol, okrem iných, aj konateľom v spoločnosti H., s. r. o., B. Ďalej uviedol, že žalobca sa žalobou z 26. júla 2004 domáhal určenia neplatnosti prevodu obchodného podielu žalovaného F, s. r. o., B. v obchodnej spoločnosti H., s. r. o., B. z 18. decembra 2003. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia odôvodnil skutočnosťou, že sa stal obeťou dokonale vykonštruovaného vytunelovania majetku zo spoločnosti F., s. r. o., B., ktorý prešiel do vlastníctva spoločníka spoločnosti F., s. r. o., Ing. B. a jeho rodiny, pričom prostredníctvom spoločnosti H., s. r. o., nadobudli aj hotel zapísaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Ž.
Vzhľadom na zistené skutočnosti, súd prvého stupňa vyhovel pozmenenému návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 102 ods. 1 OS
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).