Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu vo veci výkonu rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny

ZSP 14/2021
§ 76, § 373 Civilného mimosporového poriadku
Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu zamietajúcemu návrh oprávneného na výkon rozhodnutia, ktoré bolo vydané v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veci jeho neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania, je podľa § 76 Civilného mimosporového poriadku neprípustné.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 2/2017
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "súd prvej inštancie") uznesením z 15. apríla 2016 zamietol návrh oprávneného na súdny výkon rozhodnutia o nariadenie návratu maloletých detí do krajiny ich obvyklého pobytu.
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") uznesením z 3. augusta 2016 potvrdil odvolaním oprávneného napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie.
Oprávnený podal proti uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie.
Dovolanie odôvodnil dovolacím dôvodom podľa § 431 Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP") tvrdiac, že v konaní došlo k vade zmätočnosti uvedenej v § 420 písm. f) CSP, lebo súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. K nesprávnemu procesnému postupu uviedol, že súd prvej inštancie založil svoje rozhodnutie aj na správach z lekárskych a psychologických vyšetrení maloletých detí, ktoré listiny mu ale opomenul doručiť. Nemal preto možnosť sa s nimi oboznámiť a vyjadriť sa k nim. Odvolací súd namiesto vykonania nápravy iba konštatoval, že oprávnený mal možnosť do spisu nahliadnuť. Za nesprávny považoval aj postup súdu v tom, že vôbec nevypočul maloleté deti. Žiadal rozhodnutie odvolacieho súdu, ako aj súdu prvej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).