Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informačná povinnosť

47/2013
Informačná povinnosť
Čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 1, § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, 3, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 131 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
§ 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2 prvá veta, § 156 ods. 1, 3 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta a § 211 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Informačná povinnosť je daná Ústavou Slovenskej republiky a orgán verejnej správy sa jej v rámci jednotlivého zmluvného vzťahu nemôže nijak zbaviť.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
5 Sži 7/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. (ďalej aj "krajský súd") zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho priadku (ďalej aj "OSP") rozhodnutie žalovanej č. X zo 4. júla 2011 a vec jej vrátil na nové konanie. Zároveň ju zaviazal na náhradu trov konania vo výške 327,82 euro.
Takto rozhodol na základe žalobcom podanej žaloby, v ktorej sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej - starostky obce V. B., ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie obce V. B. č. X z 8. októbra 2010 o zamietnutí žiadosti žalobcu o sprístupnenie informácií vo vzťahu k originálom alebo fotokópiám dokladov stavebného spisu vo veci územného a stavebného konania stavby Dostavba strediska S. C. B.- V. B.
Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na ustanovenia článku 26 ods. 1 ústavy SR podľa ktorého sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené, na § 3 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z.z." alebo "zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), podľa ktorého, informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje a na § 16 ods. 8 zákona o slobodnom prístupe informáciám podľa, ktorého povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy, alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
Podľa Krajského súdu nebolo pochybností o tom, že povinná osoba má informácie ktoré žalobca žiadal, a ktoré sú súčasťou spisu vo vzťahu k účastníkovi územného konania H. b. P., a.s. Vo vzťahu k dostavbe lyžiarskeho strediska z Skipark centrum Bačova roveň. Nebolo sporné, že medzi účastníkmi územného konania žalobca nebol, t.j. dožadoval sa poskytnutia informácií zo spisu o konaní, ktorého sám účastníkom nebol a svoje právo odvodzoval od § 3 ods. 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob sprístupnenia informácie závisí od spôsobu, aký navrhne žiadateľ. Zákon umožňuje nahliadnutie do spisu, vyhotovenie výpisov a odpisov alebo vyhotovenie kópií. Ak teda povinná osoba má informácie, ktoré sa požadujú a ak neexistujú zákonné prekážky na obmedzenie respektíve nesprístupnenie prístupu, je povinná ich poskytnúť žiadateľovi. V predmetnom prípade mal krajský súd za to, že pokiaľ žalobca žiadal sprístupniť informácie vyhotovením fotokópii príslušných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej a miestnej samosprávy, ktoré mali byť vydané k špecifikovanému konaniu, a to s poukazom na § 16 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, bolo na správnom orgáne, aby nevyhnutne urobil opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pokiaľ neposkytol informácie v celku "en block".
Krajský súd sa nestotožnil s názorom, že išlo o informáciu, ktorá bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá. Za informáciu odovzdanú bez zákonnej povinnosti nemožno považovať takú informáciu, podklady, dokumenty a údaje, ktoré povinná osoba získava svojou úradnou činnosťou, a teda ide o informácie, ktoré sú povinnej osobe známe z jej činnosti a realizované v súlade s jej kompetenciou. Krajský súd poukázal aj na to, že v územnom aj v stavebnom konaní je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a je irelevantné, či tieto doloží účastník konania, alebo zabezpečí správny orgán. Starostka obce teda pochybila, pokiaľ odmietla sprístupniť požadované informácie. Vzhľadom na uvedené krajský súd rozhodnutie žalovanej zrušil a vec vrátil na nové konanie. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi vzhľadom k tomu že bol v konaní úspešný.
Žalovaná sa proti tomuto rozhodnutiu krajského súdu odvolala 28. mája 2012. Namietala že súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci.
V odvolaní sa nestotožnila s názorom prvostupňového súdu, že nešlo o informácie podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., keďže za takúto informáciu nemožno považovať žalobcom pož
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).