Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jednoročná subjektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty, rokovacie konanie bez zverejnenia

37/2013
Časové limitovanie postihu za správny delikt
Čl. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Čl. 5 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky
§ 66 ods. 1, písm. b), § 123 ods. 1, písm. a), ods. 4, § 119 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
§ 155 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1, § 250ja ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku
Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutia lehoty na uloženie sankcie za správny delikt, či už subjektívny alebo objektívny, je skutočnosť, že správny orgán sa dozvedel o porušení zákona.
Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z mechanizmov obmedzujúce prieťahy v správnom konaní a sú tiež prostriedkom ochrany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej moci.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
6 Sžf 51/2010
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom č. k. 2S 89/08-105 z 30. júna 2010 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia a postupu žalovaného č. 035-P/03-2008 z 27. marca 2008 a súčasne jeho zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznal.
Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci mal preukázané, že žalovaný žalobou napadnutým rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. 406-SK2/9/6000/06/2007 z 21.1.2008 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 48 409 Sk podľa § 123 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z., ktorá bola žalobcovi uložená za uzavretie mandátnej zmluvy č. 1/2005 z 15.2.2005 na dodanie predmetu obstarávania „Činnosť stavebného dozoru stavby Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C“ metódou verejného obstarávania – rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok.
Krajský súd posudzoval zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného v intenciách ustanovenia § 155 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v spojení s § 123 ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2003 Z.z.“), v zmysle ktorej právnej úpravy: „Úrad môže začať konanie uložením pokuty do jedného roka od dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo“.
Krajský súd poukázal na to, že v danom prípade v prvom rade sa zoberal posúdením námietky žalobcu vznesenej z dôvodu preklúzie práva žalovaného správneho orgánu vo veci uloženia pokuty v jednoročnej subjektívnej lehote. Stotožnil sa so záverom žalobcu, že na skutočnosť ako je preklúzia, je súd povinný prihliadnuť z úradnej moci a to aj v prípade, keď ju žalobca v žalobe vôbec nevytkol, alebo tak vykonal až po podaní žaloby, z ktorých dôvodov akceptoval doplnenie vyjadrenia žalovaného (zrejme žalobcu) v časti, v ktorej namietal preklúziu práva zo strany žalovaného. Ostatné časti doplnenia vyjadrenia a doloženia listinných dôkazov žalobcu z 2.3.2010 považoval za nový žalobný návrh resp. žalobu, ktorá nebola podaná v zákonnej lehote.
Zánik práva krajský súd posudzoval v zmysle § 119 zákona č. 523/2003 Z.z., podľa ktorého pri výkone kontroly postupu obstarávateľa po uzavretí zmluvy sa postupuje podľa osobitného predpisu a z odkazu č. 19 vyplýva, že osobitným predpisom sa rozumie § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrolách v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Krajský súd konštatoval, že z ustanovenia § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z.z. vyplýva, že až protokolom o výsledku kontroly, s ktorým je oprávnený sa oboznámiť aj kontrolovaný subjekt, sa urobia konečné závery a kontrolný subjekt dospeje k záveru, či boli zistené nedostatky a o aké nedostatky ide. Stotožnil sa s názorom žalovaného, že lehota, od ktorej sa začína počítať preklúzia, začne plynúť dňom vyhotovenia protokolu o výsledku kontroly. Mal za to, že správny orgán začal konanie o pokute v zákonom stanovenej lehote, keďže v danom prípade termín vyhotovenia protokolu o výsledkoch kontroly bol 16.11.2006.
Napriek tomu, že námietku retroaktivity žalobca nedostatočne jasne definoval a sformuloval, krajský súd dospel k záveru, že nová právna úprava zákona č. 25/2006 Z.z. obsahuje intertemporálne ustanovenia, odkazujúce na použitie skoršieho právneho predpisu, a preto žalovaný bol povinný v správnom konaní postupovať podľa zákona č. 523/2003 Z.z. Poukázal na to, že jednak výška stanovenej pokuty, ako aj podmienky pre jej uloženie sú identicky upravené v obidvoch označených zákonoch, v dôsledku čoho sa ďalej nezaoberal ani námietkou priaznivejšej právnej úpravy, ktorú uvádzal žalobca.
Krajský súd sa stotožnil aj so záverom žalovaného, že žalobca sám dobrovoľne podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo je skutočnosť, ktorú žalobca predvídal, vedel o nej a bol s ňou s určitým časovým predstihom oboznámený. Konštatoval, že takúto okolnosť, ktorú namietal žalobca, nie je možné považovať za mimoriadnu okolnosť v zmysle požiadaviek splnenia podmienok pre použitie rokovacieho poriadku bez zverejnenia.
Ďalej krajský súd konštatoval, že žalovaný správny orgán druhostupňovým rozhodnutím uložil žalobcovi pokutu za uzavretie mandátnej zmluvy č. 1/2005, majúc za to, že za uzavretie tejto zmluvy nie je možné sankcionovať iný subjekt, ktorý ani nie je zmluvnou stranou vyššie uvedenej mandátnej zmluvy a ani subjekt, ktorý nie je v zmysle svojho postavenia povinný pri jej uzatváraní postupovať v súlade s predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie. Podľa názoru krajského súdu správny orgán správne vyhodnotil administratívnu zodpovednosť subjektov a správne uložil pokutu žalobcovi, ktorý bol za uzavretie vyššie uvedenej mandátnej zmluvy zodpovedný.
Krajský súd neprihliadol na námietku žalobcu ohľadne neúplnosti administratívneho spisu, nakoľko účastníci neuvádzali žiadne rozporné tvrd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).