Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní (ZSP 39/2019)

§ 146, § 146a až 146d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 503/2009 Z. z.,
§ 244 ods. 3, § 250ja ods. 3 druhá veta, § 250d ods. 3, § 219 ods. 1 a 2 Občiansky súdny poriadok,
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní nepodlieha súdnemu prieskumu v rámci úpravy správneho súdnictva podľa Občianskeho súdneho poriadku, pretože sám osebe nepredstavuje zásah do práv a právom chránených záujmov kontrolovaného subjektu.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžf 44/2016 z 25. júla 2018

 

Skutkový stav:
Krajský súd v Bratislave (ďalej aj "krajský súd") uznesením postupom podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zastavil konanie pretože Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z 22. októbra 2014, ktorý bol predmetom konania, nepodlieha súdnemu prieskumu v rámci úpravy správneho súdnictva podľa Občianskeho súdneho poriadku, pretože sám osebe nepredstavuje zásah do práv a právom chránených záujmov kontrolovaného subjektu.
Krajský súd z obsahu administratívneho spisu zistil že žalobcovi bolo 14. januára 2014 doručené oznámenie o začatí výkonu kontroly použitého postupu zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru po uzavretí zmluvy obstarávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky "Budovane a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave" vyhlásenej v Úradnom vestníku EU 18. júna 2010 pod zn. 2010/S 117-175794 a vo Vestníku Verejného obstarávania č. 115/2010 pod zn. 03978- MST zo 17. júna 2010 č. 13644/7000/2013-OK/2 z 9. decembra 2013. Žalobca v lehote piatich dní doručil žalovanému dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania vrátane čiastkovej správy z vládneho auditu č. 515, K 3376. Žalovaný si listom č. 13644-7000/2013-OK/3 z 19. februára 2014 vyžiadal doplnenie dokumentácie a informácií ohľadne ustanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, žiadostí záujemcov o súťažné podklady a postupu kontrolovaného v procese verejného obstarávania súvisiaceho s redakčnou opravou v predmetnom verejnom obstarávaní. Žalobca doručil svoje stanovisko elektronicky 10. marca 2014 a písomne 12. marca 2014 spolu so všetkými prílohami. Žalovaný po troch mesiacoch znova požiadal žalobcu listom z 25. mája 2014, doručeným žalobcovi 10. júna 2014 o doručenie chýbajúcej dokumentácie a poskytnutie informácií, na čo žalobca doručil žalovanému list - doplnenie dokumentácie ku kontrole z 11. apríla 2014. Žalobcovi bol 28. októbra 2014 doručený protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") z 22. októbra 2014, voči ktorému žalobca podal vyjadrenie k protokolu zo 6. novembra 2014. Dňa 20. januára 2015 bol protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní prerokovaný medzi žalobcom a žalovaným, o čom bola vyhotovená zápisnica č. 13644/7000/2013-OK/10. Tým bol proces kontroly ukončený.
Krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že výsledné materiály z vykonanej kontroly a postup pri ich vypracovaní nepodliehajú súdnemu prieskumu v rámci úpravy správneho súdnictva v občianskom súdnom poriadku, keďže nie sú rozhodnutím správneho orgánu v zmysle Občianskeho súdneho poriadku. Kontrola postupu zadávania zákazky po uzavretí zmluvy podľa § 146 až 146d zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase vydania protokolu predstavuje jednu z dohľadových kompetencií žalovaného, ale zároveň odlišný dohľadový postup žalovaného ako konanie o námietkach, resp. správne konanie o uložení pokuty, ktoré majú povahu rozhodovacích procesov vo verejnej správe.
Súd ďalej v súlade s predchádzajúcim rozsudkom NS SR sp. zn. 5 Sžf 26/2012 dospel k názoru, že protokol a zápisnica o prerokovaní protokolu ako také nepodliehajú súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, pretože samy osebe nepredstavujú zásah do práva právom chránených záujmov kontrolovaného subjektu a iba ich časť obsahujúca uloženie povinnosti, alebo sankcie je nutné s ohľadom na ich spôsobilosť takého zásahu vylúčiť spod negatívnej enumerácie § 248 OSP.
Vzhľadom na to, že v prerokovávanej veci nedošlo k uloženiu povinnosti alebo sankcie Protokolom o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z 22. októbra 2014, rozhodol krajský súd tak, že podľa § 250d ods. 3 OSP zastavil kona
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).