Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané zmeny v zmluvách z verejného obstarávania

Vybrané zmeny v zmluvách z verejného obstarávania
Dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZVO“) ako výsledok transpozície nových smerníc EÚ z roku 2014 upravujúcich oblasť verejného obstarávania. Prijatím ZVO sa do verejného obstarávania zaviedlo viacero významných zmien. Spomedzi významnejších noviniek, ako sú postupná elektronizácia procesov zadávania zákaziek, úprava podmienok účasti a spôsobu ich preukazovania a vyhodnocovania, sú pre prax zaujímavé aj zmeny týkajúce sa zmluvy uzatváranej s úspešným uchádzačom.
Prijatím ZVO sa posilňuje postavenie subdodávateľov. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy (zák. č. 25/2006 Z. z.), novoprijatý ZVO priamo definuje pojem subdodávateľa. Je ním hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
Obligatórnou náležitosťou zmluvy, uzatvorenej s úspešným uchádzačom, je identifikácia všetkých známych subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na plnení zmluvy. Zároveň je verejný obstarávateľ povinný v návrhu zmluvy stanoviť pravidlá ich zmeny, ako aj určiť povinnosť dodávateľa oznámiť akékoľvek zmeny údajov o sub
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).