Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K princípu "ultima ratio" (ZSP 48/2019)

 

§ 2 ods. 10 Trestného poriadku
§ 213, § 221 Trestného zákona
Primárny základ niektorých majetkových trestných činov spočíva v obchodno-právnom vzťahu (napr. podvod - § 221 Trestného zákona, sprenevera - § 213 Trestného zákona). V takých prípadoch je úlohou trestného súdu vysporiadať sa s tzv. princípom
ultima ratio
, ktorý vyjadruje zásadu subsidiarity trestnej represie. Prostriedky trestného práva, v záujme spravodlivého konania a zákonného rozhodnutia (§ 2 ods. 10 Trestného poriadku), treba v takých prípadoch použiť vtedy, ak ide o závažný exces naznačených súkromnoprávnych vzťahov, spočívajúcich v zjavnom presiahnutí ich rámca, pričom inkriminovaným konaním páchateľa došlo k naplneniu znakov konkrétneho trestného činu.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 To 2/2013
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Trenčíne uznesením z 8. apríla 2013, vyššie uvedenej spisovej značky, odvolanie obžalovanej Y. L. proti rozsudku Okresného súdu B. nad B., sp. zn. 2 T 35/2011 z 2 novembra 2012, podľa § 319 Trestného poriadku zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa rozsudkom obžalovanú J. L. uznal za vinnú z pokračovacieho zločinu sprenevery podľa § 213 ods. 1 a 3 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), pretože od 19. apríla 2007 do 3. júla 2007 v obci B. okres Topoľčany prevzala na základe faktúr č. 2007005 až 2007010 od súkromného podnikateľa M. K., trvale bytom B., okr. Topoľčany, tovar - nábytok v hodnote 1 448 900 Sk (48 094,67 eur), ktorý sa mal stať jej majetkom až po splatení faktúr, pričom z faktúr uhradila iba jednorazovo sumu 100 000 Sk, zvyšné faktúry neuhradila a napriek tomu neoprávnene tovar predala ako vlastný vo svojej predajni na ulici F. U., súp. č. 3887 v B. n. B. v presne nezistenom čase od 19. apríla.2007 viacerým nestotožneným zákazníkom a kúpnu cenu si ponechala pre svoju potrebu, čím spôsobila poškodenému súkromnému podnikateľovi M. K. celkovú škodu vo výške 44 775,27 eur (1 348 900 Sk).
Bola za to odsúdená podľa § 213 ods. 3 TZ s prihliadnutím na §§ 38 ods. 3, 36 písm. j) TZ k trestu odňatia slobody na tri roky, výkon ktorého jej bol podľa § 51 ods. 1 a 2 TZ podmienečne odložený s probačným dohľadom na skúšobnú dobu troch rokov.
Podľa § 51 ods. 4 písm. j) TZ bola obžalovanej uložená povinnosť v skúšobnej dobe sa zamestnať alebo sa preukázateľne uchádzať o zamestnanie.
Podľa § 287 ods. 1 TP bola obžalovanej ulož
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).