Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konkurencia reštitučného nároku so žalobou o určenie vlastníckeho práva

ZSP 43/2018
Konkurencia reštitučného nároku so žalobou o určenie vlastníckeho práva
§ 126 Občianskeho zákonníka
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Ak určovacia žaloba obchádza reštitučný predpis, možno jej použitie
a priori
vylúčiť.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I. ÚS 460/2017
- upravený pre publikačné účely.
Z odôvodnenia:
1. Sťažovatelia - spoločnosť E., a.s., S., s. r. o., a F., a.s. v ústavnej sťažnosti doručenej Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") 31. júla 2017 napádajú v záhlaví tohto uznesenia označené rozhodnutia a domáhajú sa ich zrušenia s tvrdením, že nimi boli porušené ich Ústavou SR (ďalej len "ústava") zaručené práva.
2. Z obsahu sťažností a obsahu napadnutých rozhodnutí ústavný súd zisťuje, že
"Žalobou v tejto veci podanou 13. mája 2005 sa R. S., J. S., T. P. a G. P. (ďalej "žalobcovia") domáhali voči sťažovateľom určenia vlastníckeho práva k sporným pozemkom; uplatnený nárok odvodzovali od skutočnosti, že sú oprávnenými dedičmi po J. S. a V. S., ktorí na základe výmeru č. 2534/48 zo 7. apríla 1948 mali nadobudnúť pozemok parc. .... "E" č. ..., druh pozemku: orná pôda o výmere 5.755 m2, kat. územie H. (vytvorený z kmeňovej parcely č. 117). Na základe návrhu Povereníctva pôdohospodárstva pre pozemkovú reformu v Bratislave, z 26. novembra 1947, sa v PK vložke č. 1 pod B 17 zapísala poznámka o konfiškácii veľkostatkárskeho majetku V. K. podľa nar. 104/45 Sb. n. SNR pre účely pozemkovej reformy.
Sťažovatelia odvodzujú vlastnícke právo k sporným pozemkom od konfiškačného zápisu pre Československý štát - Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v operatívnej správe OPLH rady ONV v Prešove; pod por. č. B39 kmeňovej vložky č. 1 bol 22. septembra 1958, pod č. d. 1089 vykonaný zápis konfiškácie pre Československý štát- Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v operatívnej správe OPLH Rady ONV v Prešove, potom pod B40 sa vymazala poznámka konfiškácie pod B17. Po konfiškácii v roku 1958 sa na základe rozhodnutia z 13. júla 1960, vydaného Odborom pre výstavbu ONV v Prešove, určili pozemky pre stavbu Hydinárskeho závodu v Prešove, medzi ktorými bol aj pozemok parc. č. ..., kat. územie H.; zo zápisnice spísanej 31. mája 1960 vyplýva, že vlastníkom pozemkov (aj pozemku parc. č. ...), na ktorých malo dôjsť k výstavbe Hydinárskych závodov je Československý štát. Na základe Zmluvy o prevode správy národného majetku z 1. augusta 1968 medzi ONV v Prešove a Východoslovenskými hydinárskymi závodmi n. p. Košice, kat. územie H., došlo následne k výstavbe Hydinárskeho štátneho podniku (aj na pozemku parc. č. ...). Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR z 23. júna 1994. sa 30. júna 1994 Hydinársky štátny majetok kombinát P. rozdelil na tri subjekty, Štátny majetok P., Hydinu Š. a Hydinu P.. Uznesením Obvodného súdu Košice z 22. júla 1994 bol 1. júla 1994 povolený výmaz Hydinárskeho štátneho kombinátu a zápis Hydiny P. na základe zakladacej listín. 6. augusta 1994 bola doručená žiadosť o zápis zmeny vlastníctva zo strany Hydiny P., š. p., v rámci prechodu majetku práv a povinností na právnych nástupcov, konkrétne k areálu podniku kat. územie H., na LV č. ... a zastavaných pozemkov v kat. území P. na LV č. ... . Dotknuté nehnuteľnosti následne na základe Zmluvy o prevode privatizovaného majetku Hydina P., š. p., ktorá bola uzatvorená medzi FNM, ako prevodcom a Slovenským pozemkovým fondom, ako nadobúdateľom (ďalej "privatizačná zmluva") a následne zakladateľom spoločnosti Hydina P., a.s., nadobudla akciová spoločnosť Hydina P.,, a.s.; účinky vkladu z privatizačnej zmluvy nastali 15. mája 1995. Následne, ďalšími prevodmi, nadobudli sporné pozemky sťažovatelia.
Okresný súd Prešov prvým rozsudkom č. k. 29C 114/05-562 z 28. apríla 2010 žalobu žalobcov v tejto veci zamietol . Súd (ďalej "súd prvej inštancie") poukazoval, okrem iného, na charakter určovacej žaloby, v súvislosti s ktorou sa odvolal na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 31 Cdo 154/2006 z 15. októbra 2008.
Súd prvej inštancie uviedol: ... naliehavý právny záujem je daný za stavu existencie objektívnej právnej neistoty medzi účastníkmi konania ohrozujúcim právne postavenie žalobcu, ktoré nemožno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).