Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ochrana vlastníckeho práva. Zmiernenie krívd podľa reštitučných predpisov.

22/2012
Ochrana vlastníckeho práva
Zmiernenie krívd podľa reštitučných predpisov
Určovacia žaloba
Právo na spravodlivý proces
čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
Aj keď mohla osoba, ktorej nehnuteľnosti prevzal štát v rozhodnej dobe pre reštitúciu žiadať o vydanie týchto nehnuteľností podľa špeciálneho predpisu (napr. podľa § 6 ods. 1 písm. p) zákona č. 229/1991 Zb. alebo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb.) môže sa úspešne domáhať ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov (§ 126 Občianskeho zákonníka), a to aj formou určenia vlastníckeho práva podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.
Nález
Ústavného súdu
II. ÚS 249/2011
1.
Z podanej sťažnosti a zo spisu Okresného súdu P. (ďalej len "okresný súd") sp. zn. 29 C 114/05, ktorý si ústavný súd pripojil na účely rozhodovania o sťažnosti sťažovateľov, vyplýva, že sťažovatelia sa v tomto konaní ako
žalobcovia
domáhali proti trom žalovaným určenia, že sú podielovými spoluvlastníkmi vo veľkosti v žalobe špecifikovaných spoluvlastníckych podielov parciel (ďalej len "nehnuteľnosti"). Sťažovatelia tvrdili, že nehnuteľnosti nadobudli dedením po J. S. a V. S., ktorí boli vlastníkmi nehnuteľnosti na základe prídelovej listiny. Nehnuteľnosť bola zapísaná na LV, reg., k. ú. H. v podielovom spoluvlastníctve sťažovateľov, avšak po vykonaní ROEP nebolo vlastnícke právo sťažovateľov zapísané z dôvodu, že na nehnuteľnosti stoja bývalé H. a je pre nich zapísané vlastníctvo k nehnuteľnosti v reg. (LV).
Sťažovatelia tvrdili, že nehnuteľnosť im ani ich právnym predchodcom nebola nikdy vyvlastnená, nikdy vlastnícke právo k nej neprešlo na Československý štát. Výmer o vlastníctve pôdy vydaný podľa nariadenie SNR č. 104/1946 Sb. n. SNR o vydávaní výmerov o vlastníctve pôdy, pridelenej podľa nariadenia č. 104/1946 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR (ďalej len "nar. SNR č. 104/1946 Sb. n. SNR") je verejnou listinou a dokazuje vlastnícke právo prídelcu k prídelu. Zápis v pozemkovej knihe na jeho základe mal len deklaratórny význam. Zápis vlastníctva pre žalovaných považovali za nesprávny. Poukázali na to, že majú naliehavý právny záujem na požadovanom určení, pretože boli vydané dva listy vlastníctva na tú istú nehnuteľnosť pre dvoch rôznych vlastníkov a v roku 2001 im bol zrušený zápis o ich vlastníctve bez právneho titulu. Svojich práv sa domáhali v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka vychádzajúc z toho, že vlastnícke právo sa nepremlčuje.
2.
Žalovaní
žiadali žalobu zamietnuť s odôvodnením, že ako vlastník k nehnuteľnosti bol od roku 1958 vedený Československý štát, ktorý sa aj ujal držby a vo výkone svojho práva nebol rušený. Právne úkony, ktorých predmetom bola nehnuteľnosť a ktoré následne štát vykonal, sú platné. Sťažovateľom vznikli iba reštitučné nároky a svojich práv sa mohli domáhať iba v reštitučnom konaní, čo však v zákonnej lehote neurobili.
3.
Okresný súd
rozsudkom z 28. apríla 2010 žalobu sťažovateľov zamietol.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sťažovatelia spĺňali podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, tento však v zákonnej lehote neuplatnili, čoho dôsledkom muselo byť zamietnutie ich žaloby, pretože ak zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 229/1991 Zb.") ustanovil určité podmienky a postup na uplatnenie nároku, nemožno tento nárok uplatňovať podľa iného právneho predpisu (podľa všeobecných predpisov občianskeho práva). V dôsledku tohto názoru nedochádza k porušeniu základného práva na vlastníctvo osôb, ktoré si reštitučný nárok opomenuli uplatniť, pretože tieto osoby mali možnosť si svoje právo uplatňovať v zákonných lehotách. Nemôže ísť preto ani o vyvlastnenie ich majetku, ide o
"zánik možnosti uplatnenia si ochrany práva v dôsledku uplynutia určitej dlhej doby, pokiaľ osoba, ktorá o majetok prišla v dôsledku jeho odňatia štátom sa ochrany nedomáhala v rámci reštitučných predpisov, alebo nebola úspešná a preto nemôže po uplynutí mnohých desaťročí legitímne očakávať, že by mohlo dôjsť k obnoveniu jej vlastníckeho práva"
. Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal ďalej na to, že jedným zo základných princípov právneho štátu je aj princíp právnej istoty. Štát je povinný chrániť právne záujmy osôb podliehajúce jeho jurisdikcii, musí dbať na to, aby súčasný právny stav nebol spochybňovaný a nevznikla neistota. Vo vzťahu k osobe, ktorá nadobudla majetok od štátu v privatizácii, musí platiť, že budú naplnené jej legitímne očakávania počítať s udržaním nadobudnutého právneho stavu a musí jej byť poskytnutá ochrana proti akejkoľvek zmene tohto stavu, ktorú nemohla rozumne očakávať. V opačnom prípade, ak by neexistovala istota, že je možné nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti bez hrozby, že by následne za vlastníka bol určený niekto, ktorého právo zaniklo pred viac ako polstoročím a táto situácia by nemohla byť predvídaná v čase prevodu, štát by si túto povinnosť nesplnil. Vzhľadom na rozsah nehnuteľného majetku, ktorý bol v rokoch 1948 - 1989 odňatý štátom bez právneho dôvodu, došlo by k vzniku právnej neistoty súčasných vlastníkov v takom širokom rozsahu, že by to bolo v rozpore s princípmi právneho štátu. Preto podľa názoru okresného súdu musí platiť, že
"ak došlo k prevzatiu majetku oprávnenej osoby v rozhodnej dobe citovanej zákonom o pôde bez právneho dôvodu, nemôže sa táto osoba domáhať určenia vlastníckeho práva podľa všeobecných právnych predpisov"
.
4.
Sťažovatelia
podali proti tomuto rozsudku okresného súdu odvolanie, o ktorom rozhodol krajský súd rozsudkom z 10. februára 2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).