Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žaloby mimo dedičské právo. Oprávnenie tretej osoby podať podnet na mimoriadne dovolanie

12/2013
Žaloby mimo dedičské právo
Oprávnenie tretej osoby podať podnet na mimoriadne dovolanie
§ 175y, § 243e a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
Aj keď sa výrokom rozsudku určuje, že navrhovateľ (žalobca) je vlastníkom nehnuteľnosti, a aj keď je takýto rozsudok podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností, nemá tento rozsudok všeobecnú záväznosť, ale predstavuje rozhodnutie, ktorým bola sporná otázka vyriešená len vo vzťahu k účastníkom konania.
Osoba, ktorá sa uvedeného konania nezúčastnila, potom nie je osobou dotknutou alebo poškodenou týmto rozhodnutím, a teda ani procesne legitimovanou na podanie podnetu pre podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom v zmysle ustanovenia § 243e a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Dedič sa môže v občianskom súdnom konaní domáhať určenia, že sporné nehnuteľnosti (ich časť) patria do dedičstva po nebohom poručiteľovi.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 M Cdo 9/2005
Skutkový stav:
Okresný súd
K. I. rozsudkom z 18. marca 2004 v spojení s jeho opravným uznesením z 25. apríla 2005, určil, že žalobkyňa Alžbeta W. (v priebehu konania o mimoriadnom opravnom prostriedku táto účastníčka konania 27. júna 2005 zomrela a v konaní bolo pokračované s jej jedinou dedičkou Radóné Julianna W. - poznámka dovolacieho súdu) je vlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci K. - Staré mesto, v katastrálnom území Stredné mesto, pôvodne zapísaných na LV č. 10527, vedenom Katastrálnym úradom v K., Správou katastra K. I ako parc. č. 810 - zastavaná plocha o výmere 846 m2 a dom súpisné č. 98 na nej stojaci a parc. č. 811 - zastavaná plocha o výmere 55 m2, v podiele 1/2 k celku, ktoré sú identifikované na súčasný stav katastra nehnuteľností podľa geometrického plánu č. 28/2003, ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 10527, ako parcela č. 810/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 721 m2 a dom súpisné č. 98 na nej stojaci a ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 11381 parcela č. 810/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 a parcela č. 811 - zastavaná plocha o výmere 55 m2, v podiele 1/2 k celku. Súd prvého stupňa tiež určil, že spoluvlastnícky podiel nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci K. - Staré mesto, v katastrálnom území Stredné mesto, pôvodne zapísaných na LV č. 10527, vedenom Katastrálnym úradom v K., Správou katastra K. I ako parcela č. 810 - zastavaná plocha o výmere 846 m2 a dom súpisné č. 98 na nej stojaci a parcela č. 811 - zastavaná plocha o výmere 55 m2, v podiele 1/2 k celku, ktoré sú identifikované na súčasný stav katastra nehnuteľností podľa geometrického plánu č. 28/2003 ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 10527 ako parcela č. 810/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 721 m2 a dom súpisné č. 98 na nej stojaci a ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 11381 ako parcela č. 810/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, v podiele 1/2 k celku, patrí do dedičstva po nebohej Marte R. F. narodenej 1. januára 1904.
Generálny prokurátor S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).