Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada mzdy a omeškanie

32/2012
Náhrada mzdy a omeškanie
§ 61 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. - Zákonníka práce (§ 63 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce)
§ 119 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. - Zákonníka práce (§ 129 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce)
§ 256 zákona č. 65/1965 Zb. - Zákonníka práce
K omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru (§ 119 ods. l veta prvá, § 256 ods. l zákona č. 65/1965 Zb. - Zákonníka práce) dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 246/2010
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania, výška ktorého je uvedená vo výroku jeho rozsudku, zo sumy 11 858 Sk za jednotlivé mesiace omeškania až do zaplatenia. V prevyšujúcej časti žalobu týkajúcu sa úroku z omeškania zamietol a uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 25 136 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalovaný so žalobcom neplatne skončil pracovný pomer a že žalovaný bol rozsudkom Okresného súdu P. z 8. marca 2006 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v P. z 29. novembra 2006 zaviazaný zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy v sume 591 564 Sk za obdobie od 1. októbra 1999 do 24. mája 2004. Keďže žalovaný neuspokojil nárok žalobcu na náhradu mzdy riadne a včas, žalobca má podľa § 256 zákona č. 65/1965 Zb. - Zákonníka práce právo aj na úroky z omeškania. Dospel k záveru, že náhrada mzdy uplatnená podľa § 61 Zákonníka práce je splatná ako mzda, pričom u žalovaného bola splatná vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Žalovaný sa preto dostal do omeškania vždy od 16-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Úroky z omeškania priznal teda z jednotlivých splátok mesačných náhrad, t.j. zo sumy 11 858 Sk, pričom zmeny vo výške úrokov odôvodnil zmenami diskontnej sadzby určenej NBS (§ 3 nar. vlády SR č. 87/1995 Z.z.). Nárok žalobcu v prevyšujúcej časti zamietol. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil s odkazom na ust. § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP")
Krajský súd na odvolanie žalovaného zmenil rozsudok súdu prvého stupňa ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).