Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím o väzbe - Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENÁ NEZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM O VÄZBE - ZÁKON č. 514/2003 Z.z. O ZODPOVEDNOSTI ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI
Väzba je prostriedkom na zaistenie osoby obvineného (t.j. osoby proti ktorej sa vedie trestné stíhanie) pre účely trestného stíhania v presne zákonom stanovených dôvodov. Väzba je prípustná a zákonná len ak bola určitá osoba obvinená a jej konanie zakladá dostatočný a rozumný podklad pre odôvodnenú obavu z konania ktoré by mohlo nastať podľa § 71 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len "TP") v znení neskorších predpisov, alebo ak taká obava vyplýva z iných konkrétnych skutočností.
Rozhodnutia, na ktoré sa zákon vzťahuje
Európsky súd pre ľudské práva chápe v zmysle svojej judikatúry obvinenie pomerne široko. Možno ho definovať ako oficiálne oznámenie, ktoré príslušný orgán adresuje jednotlivcovi, obsahujúce tvrdenie, že spáchal trestný čin.1) Európsky súd pre ľudské práva následne pojem obvinenie rozšíril aj o iné opatrenia, ktoré takéto tvrdenia obsahujú nepriamo a ktoré majú tiež podstatný vplyv na situáciu podozrivého.2) Pod iné opatrenia, ktoré majú podstatný vplyv európsky súd pre ľudské práva zaradil napr. zverejnenie zatykača, domovú alebo osobnú prehliadku, avšak nezodpovedá tomu začatie policajného vyšetrovania, vypočúvanie svedkov ani iné činnosti bez priameho dosahu na jednotlivca.3)
Súčasne musia doposiaľ zistené skutočnosti nasvedčovať jednak tomu, že skutok pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie sa vôbec stal a je trestným činom a súčasne, že existuje odôvodnené podozrenie, že tento trestný čin spáchal obvinený; ku vzatiu do väzby môže dôjsť len vtedy, ak nie je možné v dobe rozhodovania o väzbe dosiahnuť účel väzby iným opatrením v zmysle § 2 ods. 2 TP (napr. zárukou, sľubom alebo dohľadom v zmysle § 80 TP, peňažnou zárukou v zmysle § 81 TP alebo stanovením primeraných povinností a obmedzení podľa § 82 TP). Ustanovenie § 71 ods. 1 rozlišuje tri základné dôvody väzby, ktoré musia byť založené na konkrétnych skutočnostiach, ktoré odôvodňujú obavu z určitého konania obvineného. Tzv. úteková väzba podľa § 71 ods. 1, písm. a) TP má zabrániť tomu, aby obvinený utiekol alebo sa skrýval v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest. Tzv. kolúzna väzba podľa § 71 ods.1, písm. b) TP má zabrániť tomu, aby obvinený pôsobil na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Tzv. preventívna väzba podľa § 71 ods. 1 písm. c) TP má zabrániť tomu, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil. Konkrétne skutočnosti, ako zákonné podmienky odôvodňujúce väzbu obvineného podľa § 67 TP (pozn. aut.: teraz § 71 TP) musia byť preukázané nielen pri vzatí obvineného do väzby, ale musia pretrvávať počas celej väzby. Ak tieto konkrétne skutočnosti zaniknú a nie sú nahradené inými relevantnými konkrétnymi skutočnosťami, zanikne aj dôvod pre ďalšiu väzbu obvineného (NS SR Ntv I 19/2002).
Poškodeným subjektom je v zmysle § 8 ods. 5 Zákona osoba, na ktorej bola väzba vykonaná t.j. ten kto bol na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby. Táto osoba je súčasne aktívne legitimovaná na podanie žaloby.4)
Prípadná väzba bez existencie súdneho rozhodnutia resp. obmedzenie osobnej slobody štátnym orgánom bez väzobného rozhodnutia bude nutné subsumovať pod § 7 resp. § 9 Zákona a posúdiť ho ako nesprávny úradný postup podľa cit ustanovení.5) V prípadoch, v ktorých došlo k zatknutiu obvineného na základe príkazu vydaného podľa § 69 ods. 1 TP (teraz § 73 ods.1 TP - pozn. aut.) musí súd resp. sudca skúmať, či mu bol obvinený dodaný v lehote najneskôr 24 hodín od zatknutia tak, ako to predpokladá ustanovenie § 69 ods. 4 TP (teraz § 73 ods.4 - pozn. aut.). Bez splnenia tejto podmienky nemôže byť vzatý obvinený do väzby, ale musí byť prepustený na slobodu (NS SR R 3/1993).
Rozhodujúce pre posúdenie zákonnosti a opodstatnenosti väzby je spôsob, akým skončilo trestné stíhanie vedené voči určitej osobe. Základnou podmienkou je skutočnosť, že nedôjde k právoplatnému vysloveniu vinu obžalovaného za skutok v súvislosti s ktorým bol vzatý do väzby. Trestné stíhanie voči určitej osobe musí skončiť:
a) zastavením trestného stíhania,
b) oslobodením obžalovaného spod obžaloby,
c) postúpením veci inému orgánu.
Ad a):
V zmysle tohto ustanovenia ide o:
- právoplatné uznesenie o zastavení trestného stíhania v prípravnom konaní podľa § 215 ods. 1 alebo 3 TP,
- v konaní pre súdom podľa § 241 ods. 1 písm. c), písm. e) TP pri preskúmaní obžaloby,
- podľa § 244 ods. 1 písm. c) a d) TP pri predbežnom prejednaní obžaloby,
- podľa § 281 ods. 1 a 2 TP na hlavnom pojednávaní alebo podľa § 320 ods. 1 písm. c) TP v odvolacom konaní.
Ak je škoda v príčinnej súvislosti s vzatím do väzby, vzniká nárok na jej náhradu len v prípadoch ak zastavil trestné stíhanie v prípravnom konaní prokurátor; pri predbežnom pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).