Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada nemajetkovej ujmy v adhéznom konaní. Závažná ujma

30/2015
Náhrada nemajetkovej ujmy v adhéznom konaní
Závažná ujma
§ 46 ods. 1 a § 287 Trestného poriadku
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka
I. Vzhľadom na definíciu pojmu "poškodený" a "škoda" v § 46 ods. 1 Trestného poriadku povinnosť rozhodnúť o jej náhrade v odsudzujúcom rozsudku, ak bol nárok riadne uplatnený, sa vzťahuje tiež na škodu majetkovú, morálnu a inú, aj na porušenie či ohrozenie iných zákonných práv alebo slobôd poškodeného s tým, že "morálna škoda" vo vzťahu ku škodlivému následku spôsobenému úmyselným násilným trestným činom treba v prípade smrti (ale napr. aj znásilnenia, sexuálneho násilia, poškodenia dobrého mena pri krivom obvinení) vykladať v súlade s výkladom pojmu "nemajetková ujma" v občianskom súdnom konaní.
II. Úmrtie blízkej osoby predstavuje závažný zásah do práva na súkromie dotknutej fyzickej osoby, ako jedného z čiastkových osobnostných práv fyzickej osoby. Pri rozhodovaní o nároku na základu škody v adhéznom konaní treba rešpektovať hmotnoprávne ustanovenia osobitných predpisov, na ktorých je uplatnený nárok založený, a ktorými sa aj riadi. Tieto predpisy špecificky upravujú vznik nároku na náhradu škody, jeho obsah a rozsah, aj spôsob náhrady. Pri rozhodovaní aj o neoprávnených zásahoch do osobnostných práv a právnych prostriedkoch nápravy sa aplikuje § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.
III. Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (t.j. materiálnej satisfakcie) je vždy - v závislosti na individuálnych okolnostiach prípadu - existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky, považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii) vnímala aj každá iná fyzická osoba.
Rozsudok
Krajského súdu v Žiline
1 To 10/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v Žiline podľa § 321 ods. 1 písm. e), f), ods. 3 TP zrušil rozsudok Okresného súdu L. M., sp. zn. 1 T 55/2009 z 1. októbra 2010 v časti - vo výroku o treste a vo výroku o náhrade škody. Na základe § 322 ods. 3 TP sám rozhodol tak, že obžalovaného T. M. odsúdil podľa § 147 ods. 1, § 39 ods. 1, ods. 3 písm. d) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 25 mesiacov, so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia [§ 48 ods. 2 písm. a) TZ]. Podľa § 60 ods. 1 písm. a) TZ obžalovanému uložil aj trest prepadnutia veci - trojdielneho vreckového nožíka z parožia. Podľa § 287 ods. 1 TP uložil obžalovanému povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu - poškodenej Ž. T. vo výške 10 000 eur a poškodenému M. T. tiež vo výške 10 000 eur. Podľa § 319 TP odvolanie prokurátora zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Uvedeným rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný T. M. uznaným za vinného zo spáchania zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1 TZ v podstate na tom skutkovom základe, že 31. júla 2007 cca o 23.20 hod. v detskej izbe rodinného domu po hádke, rozbíjaní zariadenia izby patriacej T. M. a M. M., hrubých slovných urážkach od M. T. sprevádzaných vzájomným fyzickým konfliktom medzi T. M. a M. M. na jednej strane a M. T. na strane druhej a po tom, ako sa družke M. T. podarilo ich oddeliť, M. T. sa vrátil späť do detskej izby a konflikt pokračoval fyzickým útokom päsťami M. T. voči T. M., ktorý sa snažil úderom vyhnúť a v priebehu konfliktu uchopil vreckový nožík s otvoreným ostrím, s dĺžkou čepele 7 - 7,5 cm, ktorý bol položený na vedľajšom stolíku, a týmto pichol M. T. medzi 6. a 7. rebrom pod ľavou bradavkou, následkom čoho M. T. utrpel zranenie - tamponádu srdca s následným znemožnením pohybov a činnosti srdca v dôsledku čoho M. T. zomrel.
Za tento zločin bol obžalovaný odsúdený podľa § 147 ods. 1, § 38 ods. 3, § 36 písm. a), d), i), j), § 39 ods. 1, ods. 3, písm. d) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 2,5 roka, so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia [§ 48 ods. 2, písm. a) TZ] a bol mu uložený aj trest prepadnutia veci - trojdielneho vreckového nožíka z parožia.
Podľa § 288 ods. 1 TP poškodení Ž. T. a M. T. s nárokmi na náhradu škody boli odkázaní na občianske súdne konanie.
Prokurátor, obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu a obaja poškodení prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu podali proti citovanému rozsudku súdu prvého stupňa riadne a včas odvolanie.
Prokurátor podal odvolanie v neprospech obžalovaného vo vzťahu k výroku o výške ul
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).