Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ne bis in idem - nie dvakrát v tej istej veci (spor sa nemá viesť dvakrát v tej istej veci) - zásada procesného práva/Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit: quod vel condemnatione vel absolutione contigit - rozsúd

čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
čl. 50 Charty základných práv Európskej únie
čl. 14 ods. 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,
čl. 54 Shengenského dohovoru
čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 40 ods. 5 Listiny základných práv a slobôd
§ 2 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku
§ 21 ods. 2 zákona č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb
§ 23 ods. 1 písm. b) a § 23 ods. 2 písm. b) zákona o európskom zatýkacom rozkaze


Prechovávanie drogy má vždy charakter trváceho trestného činu (vyvolanie protiprávneho stavu a jeho udržiavanie – pretrvávanie po určitú dobu), ktorý trvá od okamihu získania drogy až do jej distribúcie dílerovi (distribútor), až do jej predaja resp. darovania konzumentovi (díler), až do jej užitia (konzument).


Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Tdo/54/2016

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).