Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odôvodnenie rozsudku správneho súdu (ZSP 9/2022)

§ 49 ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

§ 3 ods. 1, 2, 3, 9, § 24 ods. 1 písm. a) - c) zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok)

Odôvodnenie rozsudku správneho súdu musí byť presvedčivé a okrem konštatačnej časti má obsahovať aj posúdenie podstatných skutkových tvrdení a právnych argumentov, prípadne odkázať na ustálenú rozhodovaciu prax správnych súdov.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/55/2017

 

skutkový stav
1. Krajský súd v B. (ďalej v texte rozsudku aj „krajský súd") napadnutým rozsudkom postupom podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP") zamietol žalobu a podľa § 167 SSP neúspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania ako ani žalovanému, ktorý v tomto prípade nemal právo na náhradu trov konania.
2. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu 12. októbra 2015 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 27. júla 2015, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu B. zo 14. apríla 2015, ktorým podľa ustanovenia § 68 ods. 5 a 6 v nadväznosti na ustanovenie § 165b zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok" alebo „zákon č. 563/2009 Z. z.") prvostupňový správny orgán vyrubil žalobcovi za zdaňovacie obdobie august 2007 rozdiel dane v sume 3 294,95 eur na DPH.

3. Krajský súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že žalovaný aj správny orgán prvého stupňa pri vydaní rozhodnutí nevychádzali len z daňových dokladov zaistených žalobcovi, ale najmä z výsledkov rozsiahleho dokazovania, ktoré smerovalo k preverovaniu a získaniu dôkazov o tom, či deklarované plnenia boli aj reálne uskutočnené. Podľa názoru krajského súdu z výsledkov vykonaného dokazovania v daňovom konaní vyplývalo, že žalobca spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti nepreukázal, že obchodné transakcie, ktoré deklaroval za zdaňovacie obdobie august 2007 na základe faktúr zadovážených daňovou kontrolu sa uskutočnilo spôsobom deklarovaným žalobcom, pričom preukázanie týchto skutočností zaťažovalo dôkazným bremenom podľa cit. ustanovenia § 29 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. žalobcu.
4. Na podporu uvedeného krajský súd poukázal aj na rozsudky najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžf/73/2013, 2Sžf/4/2009, 6Sžf/83/2014, 3Sžf/100/2012 v spojení s rozhodnutím ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 78/2011-17 z 23. februára 2011 z odôvodnenia ktorého vyplýva: „Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte – žalobcovi (§ 29 ods. 8 zák. č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zák. o DPH). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu – žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom ustanovených a splnených podmienok nárok na odpočet DPH (je iniciátorom odpočítania DPH) a ktorý si aj tento nárok uplatnil; preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom ustanovených podmienok".
5. Podľa krajského súdu bol žalobca povinný správcovi dane preukázať, že zdaniteľné obchody tak, ako ich deklaroval v podanom daňovom priznaní za kontrolované daňové obdobie august 2007 sa reálne uskutočnili, čo v uvedenom prípade podľa názoru súdu nebolo žalobcom v priebehu výkonu daňovej kontroly preukázané.
6. V prerokovávanej veci mal krajský súd za preukázané, že žalovaný aj správny orgán prvého stupňa pri vydávaní rozhodnutia nevychádzali len z daňových dokladov zaistených žalobcovi, ale najmä z výsledkov rozsiahleho dokazovania, ktoré smerovalo k prevereniu a získaniu dôkazov o tom, či deklarované plnenia boli aj reálne uskutočnené. V rámci dokazovania DÚ v B. zaslal dožiadania spoločnostiam P... F... Slovakia s. r. o., V. M. na preverenie uskutočnenia zdaniteľných plnení uvedených na predmetných faktúrach, na zistenie akým spôsobom bola nadviazaná spolupráca so spoločnosťou M.... spol. s. r. o., kto zabezpečil prepravu a či bol tovar dodávaný do obchodov v reťazci B. Ďalej kontaktoval spoločnosť K..., a. s., H., jeho príslušného správcu dane DÚ v B. B. – Zvolen. S výsledkami zistení bol konateľ spoločnosti žalobcu oboznámený 26. januára 2015.
7. Krajský súd konštatoval, že prijatie faktúr s formálne splnenými náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH ešte nezakladá podmienku možnosti uplatnenia práva na odpočítanie dane z prijatých faktúr. To znamená, že zákonné podmienky po splnení ktorých vznik

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).