Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odôvodnenie rozsudku správneho súdu (ZSP 9/2022)

§ 49 ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

§ 3 ods. 1, 2, 3, 9, § 24 ods. 1 písm. a) - c) zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok)

Odôvodnenie rozsudku správneho súdu musí byť presvedčivé a okrem konštatačnej časti má obsahovať aj posúdenie podstatných skutkových tvrdení a právnych argumentov, prípadne odkázať na ustálenú rozhodovaciu prax správnych súdov.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/55/2017

 

skutkový stav
1. Krajský súd v B. (ďalej v texte rozsudku aj „krajský súd") napadnutým rozsudkom postupom podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej aj „SSP") zamietol žalobu a podľa § 167 SSP neúspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania ako ani žalovanému, ktorý v tomto prípade nemal právo na náhradu trov konania.
2. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu 12. októbra 2015 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 27. júla 2015, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu B. zo 14. apríla 2015, ktorým podľa ustanovenia § 68 ods. 5 a 6 v nadväznosti na ustanovenie § 165b zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok" alebo „zákon č. 563/2009 Z. z.") prvostupňový správny orgán vyrubil žalobcovi za zdaňovacie obdobie august 2007 rozdiel dane v sume 3 294,95 eur na DPH.

3. Krajský súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že žalovaný aj správny orgán prvého stupňa pri vydaní rozhodnutí nevychádzali len z daňových dokladov zaistených žalobcovi, ale najmä z výsledkov rozsiahleho dokazovania, ktoré smerovalo k preverovaniu a získaniu dôkazov o tom, či deklarované plnenia boli aj reálne uskutočnené. Podľa názoru krajského súdu z výsledkov vykonaného dokazovania v daňovom konaní vyplývalo, že žalobca spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti nepreukázal, že obchodné transakcie, ktoré deklaroval za zdaňovacie obdobie august 200

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).