Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odpočúvanie / Ochrana súkromného života / Subsidiarita ústavnej sťažnosti (ZSP 37/2019)

čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky
§ 132 zákona o ústavnom súde č. 38/1993 Z. z.
§ 115 Trestného poriadku

Pojmovým znakom ústavnej sťažnosti je jej subsidiarita; preto aj konanie o nej nie je pokračovaním konania začatého pred orgánmi činnými v trestnom konaní, takže sa môže začať až vtedy, ak je trestné konanie skončené.

Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 360/2018 – upravené pre publikačné účely

Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 14. februára 2017 doručená sťažnosť JUDr. Ing. J. P., B. Bratislava (ďalej len "sťažovateľ"), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 1, 2 a 3, čl. 22 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a čl. 10 ods. 1, 2 a 3, čl. 13 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len "listina") a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") rozhodnutím Špeciálneho súdu v Pezinku, pracoviska B. Bystrica (ďalej len "špeciálny súd") č. k. BB -ŠS-V-89-05/06-4Nttš-280 zo 16. júna 2006 (ďalej aj "namietané rozhodnutie") a postupom MV SR, Prezídia PZ a jeho organizačných zložiek Úradu zvláštnych policajných činností Bratislava a NAKA Bratislava (ďalej aj "ministerstvo vnútra a jeho zložky") v súvislosti s použitím informačno-technických prostriedkov na základe rozhodnutia špeciálneho súdu č. k. BB-ŠS-V-89-05/06-4Nttš-280 zo 16. júna 2006 (ďalej aj "namietaný postup ministerstva vnútra a jeho zložiek").
2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplynulo, že sťažovateľ je obvineným v trestnom konaní vedenom pod ČVS: PPZ-219/NKA-FP-BA-2016 (ďalej len "trestné konanie") na základe uznesenia vyšetrovateľa PZ z 30. novembra 2016 pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 a 4 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj "TZ").
3. Sťažovateľ v odôvodnení sťažnosti uviedol, že "sa prostredníctvom svojho obhajcu z nazretia do vyšetrovacieho spisu v trestnom konaní 15. decembra 2016 dozvedel, že sa v tomto spise nachádza dokument označený ako "Záznam z analýzy prepisov hovorov z akcie "F.", PPZ-NKA-140-004/2016 z 15. februára 2016 (ďalej len "Analytické prepisy"). Dokument obsahuje analytické prepisy telefonickej komunikácie medzi A. B. a ďalšími osobami, okrem iného aj so sťažovateľom. K Analytickým prepisom sú priložené aj dokumenty, ktoré sú pravdepodobne doslovným prepisom telefonických hovorov a SMS správ uvedených v Analytických prepisoch (ďalej len "Doslovné prepisy"). Sťažovateľ nevie verifikovať správnosť a úplnosť Doslovných prepisov ani Analytických prepisov, keďže vo vyšetrovacom spise sa v čase nazretia doň nenachádzal zvukový záznam telefonickej komunikácie, na základe ktorej došlo k vyhotoveniu Analytických prepisov a Doslovných prepisov (ďalej len "Záznam").
... V úvode Analytických prepisov sa uvádza, že tento dokument bol do trestného konania zabezpečený na základe žiadosti z 28. januára 2016 z vyšetrovacieho spisu vedeného NAKA pod ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA-2012, pričom v dokumente sa uvádza, že ide len o časť záznamov telekomunikačnej prevádzky, ktorá bola v akcii s krycím názvom "F." vyhotovená, a to konkrétne o tú časť, ktorá sa týka spoločnosti B. t., a. s., okrem iného aj okolností prípravy a schvaľovania Zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi B. t., a. s., a P. c., a. s., B. z roku 2006.
... Do vyšetrovacieho spisu pod ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA-2012 mali byť Analytické prepisy údajne zaslané na DVD nosiči, na základe predchádzajúcej žiadosti ÚZPČ (konkrétne ÚZPČ OZPČ Stred, B. Bystrica), s odkazom na ustanovenie § 115 ods. 7 Trestného poriadku (ďalej aj "TP"). Vo vyšetrovacom spise k trestnému konaniu (ČVS: PPZ-219/NKA- FP-BA-2016) sa však spomínané DVD, ani jeho kópia v čase nazretia do spisu zo strany právneho zástupcu sťažovateľa 15. decembra 2016 nenachádzala. V úvode k Analytickým prepisom sa neuvádza, či boli do vyšetrovacieho spisu pod ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA- 2012 okrem Analytických prepisov poskytnuté aj originálne zvukové nahrávky telefonických hovorov, túto skutočnosť možno však prezumovať na základe použitého média (DVD nosič), na ktorom mali byť záznamy telekomunikačnej prevádzky do vyšetrovacieho spisu pod ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA-2012 poskytnuté.
... V úvode Analytických prepisov sa ďalej uvádza, že tieto boli vyhotovené na základe Príkazu, t. j. rozhodnutia Odporcu 1 vydaného 16. júna 2006 pod č. BB ŠS-V-89-05/06- 4Nttš-280. Je dôvodné predpokladať, že sa Príkaz vzťahoval na záujmovú osobu A. B. Sťažovateľ nevie verifikovať, či sa Príkaz vzťahoval aj na jeho osobu alebo či bol odpočúvaný len nepriamo (ako osoba komunikujúca s A. B. vo veciach, ktoré súviseli s dôvodmi pre ktoré bolo odpočúvanie uskutočnené) alebo či bol odpočúvaný náhodou. Štruktúra zaznamenanej telefonickej komunikácie, kde na jednej strane vždy vystupuje ako strana hovoru osoba označená ako A. B. a na druhej strane sú rôzne iné osoby, okrem sťažovateľa aj rôzni pracovníci Fondu národného majetku, nasvedčuje skôr tomu, že Príkaz sa na sťažovateľa nevzťahoval. Záznamy telefonickej komunikácie Sťažovateľa s inými osobami, ako s A. B., sa medzi Analytickými prepismi vo vyšetrovacom spise v trestnom konaní nenachádzajú. Rovnako sa vo vyšetrovacom spise v trestnom konaní nenachádza ani Príkaz...
Sťažovateľ sa preto prostredníctvom svojho právneho zástupcu snažil získať kópiu Príkazu a súvisiacej dokumentácie...
In concreto, právny zástupca sťažovateľa 20. januára 2017 podal odporcovi v prvom rade žiadosť o nazretie do spisu sp. zn. BB-ŠS-V-89-05 06-4Nttš-280 v konaní, v ktorom bol Príkaz vydaný, vrátane k tomuto spisu prípadne pripojených iných spisov... Dňa 6. februára 2017 bola právnemu zástupcovi sťažovateľa doručená zamietavá odpoveď odporcu v prvom rade s odôvodnením, že nazretie do predmetného spisu odporca v prvom rade neumožní, pretože má sťažovateľ právo požiadať o nazretie do spisu príslušný orgán činný v trestnom konaní v prípravnom konaní, ak je predmetný spis, ktorý obsahuje Príkaz, pripojený k vyšetrovaciemu spisu, alebo má túto možnosť v konaní pred súdom, ak bude tento spis pripojený k súdnemu spisu.
... Právny zástupca
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).