Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na obhajobu a konflikt záujmov

28/2016
Právo na obhajobu a konflikt záujmov
§ 40 ods. 3 Trestný poriadok
Článok 6 ods. 3 písm. b) až d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd konkretizuje minimálne právo na obhajobu. Aby pomoc obhajcu nebola len formálna, je dôležité, aby obhajca realizoval právnu pomoc svojmu klientovi (obvinenému, resp. obžalovanému) bez akýchkoľvek obmedzení napr. aj vo forme konfliktu záujmov jeho dvoch klientov, ktorých obhajuje v tom istom konaní. Nezodpovedá právu na spravodlivý proces situácia, ak jeden a ten istý obhajca, má "pomáhať" - obhajovať v tej istej veci dvoch obžalovaných, ktorých záujmy si odporujú. Uvedené sa vzťahuje na trestné konanie ako celok, t.j. až do jeho právoplatného skončenia, teda aj na konanie "len" o uložení trestu po povolení obnovy konania, v rámci ktorého zostal výrok o vine nedotknutý.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 To 10/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd rozhodol o odvolaniach obžalovaných B. A., J. B. a R. B. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu z 25. mája 2015, sp. zn. BB-3T3/2008, tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. a), c) ods. 2 TP zrušil napadnutý rozsudok v časti vo výrokoch o treste, pokiaľ sa týkajú obžalovaných B. A., J. B. a R. B. a obž. M. P. - u tohto aj podľa § 324 TP. Podľa § 322 ods. 1 TP vec v zrušenej časti vrátil Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko B. B., aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd v obnovenom konaní - po povolení obnovy konania, v rámci ktorej bol zrušený len výrok o treste v pôvodnom rozsudku z 24. februára 2008, sp. zn. BB-3T3/2008, na základe obnovou konania nedotknutého a právoplatného výroku o vine, po vykonaní dokazovania k výroku o treste rozsudku z 22. mája 2015, uvedenej spisovej značky, odsúdil (s použitím nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2011, uverejneného pod č. 428/2012 Z.z.)
obžalovaného (obž.) B. A. podľa § 219 ods. 2, s použitím § 35 ods. 2, ods. 3 a § 29 ods. 3 TZ č. 140/1961 v znení účinnom do 31. decembra 2005, na výnimočný súhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do tretej nápravnovýchovnej skupiny;
obž. N. P. podľa § 219 ods. 2 s použitím § 35 ods. 2, a § 29 ods. 2 TZ č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31.12.2005, na výnimočný úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 20 rokov so zaradením do 3 NVS;
obž. J. B. podľa § 219 ods. 2 s použitím § 35 ods. 2, a § 29 ods. 2 TZ č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31.12.2005, na výnimočný úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 21 rokov so zaradením do 3 NVS;
obž. Š. S. podľa § 219 ods. 2 s použitím § 35 ods. 2, a § 29 ods. 2 TZ č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31.12.2005, na výnimočný úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov a 6 mesiacov so zaradením do 3 NVS;
obž. M. P. podľa § 179 ods. 2 TZ s použitím § 35 ods. 2 TZ č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2005, na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 11 rokov a 6 mesiacov, so zaradením do tretej NVS;
obž. R. B. podľa § 245 ods. 4 s použitím § 42 ods. 1, § 41 ods. 1, ods. 2 TZ č. 300/1961 Z.z., na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov so zaradením na výkon trestu so stredným stupňom stráženia;
obž. H. H. podľa § 185 ods. 5 TZ s použitím § 35 ods. 2 a § 40 ods. 4 TZ. č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2005, na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 6 rokov, so zaradením do druhej NVS. Tomuto obžalovanému súd podľa § 55 ods. 1 písm. a) cit. uložil aj trest prepadnutia vecí - konkretizovaných vo výroku citovaného rozsudku.
Obžalovaní B. A., J. B. a R. B. podali riadne a včas proti tomuto rozsudku odvolania.
Vo vzťahu k obžalovaným N. P., Š. S., M. P., H. H. a M. T. sa stal rozsudok právoplatným.
Obžalovaný B. A. v podanom odvolaní uviedol:
"Napadnutý rozsudok považujem za nespravodlivý a nezákonný ako aj konanie, ktoré jeho vyneseniu predchádzalo. V prvom rade uvádzam, že vzťahy medzi mnou a JUDr. J. H. sú natoľko vyhrotené, že JUDr. H. už nemôže byť sudcom v žiadnej mojej veci. JUDr. H. účelovo popiera zaujatosť voči mne, aby sa mi mohol pomstiť doživotným trestom. Čo sa týka hlavného pojednávania 22. mája 2015, niekoľko minút pred začatím mi bolo doručené rozhodnutie o ustanovení náhradného obhajcu JUDr. J. Š., ktorý už bol vo veci činný ako ustanovený obhajca obžalovaných N. P. a H. H. Sudca JUDr. H. veľmi dobre vedel, že N. P. ma od r. 2011 usvedčuje z rozsiahlej trestnej činnosti, vrátane vraždy A. N. Pôvodne odsúdení, ktorí zmenili výpovede a postoje, sú N. P. a Š. S. Predseda senátu JUDr. H. mal vedomosť, že P. ma usvedčuje a preto bolo neprípustné ustanoviť mi spoločného obhajcu JUDr. Š. Ide o učebnicový príklad konfliktu záujmov.
N. P. si na úkor mojej osoby už vyjednal beztrestnosť za vraždy J. B. a Š. K., obmedzovanie osobnej slobody poškodeného Š. a prevádzačstvo. Ide o štyri konkrétne trestné činy, za ktoré P. už získal beztrestnosť - to sú fakty a nie domnienky!
P. vo všetkých svojich výpovediach (od apríla 2011) tvrdí, že ja som mu kázal, ako má vypovedať..., že som ho ovplyvňoval a blá - blá - blá, a to aj vo veci vraždy poškodeného N.!
JUDr. H. zavádza, klame a stúpa si po jazyku pretože na jednej strane ubezpečuje o svojej nezaujatosti aj tým, že moje konania, vyjadrenia atď. nemôžu byť dôvodom, aby prenášal svoje pocity do svojho rozmýšľania o veci, ale na druhej strane JUDr. H. konštatuje nemožnosť mojej nápravy, čo odôvodňuje aj mojím správaním a postojom k veci po povolení obnovy konania. JUDr. H. si protirečí, zamotáva sa do vlastných vyhlásení, v mojich očiach nemá žiadnu autoritu, rešpekt ani úctu. Poklonkuje politikom, vtiera sa im do priazne, je to jeden zákerný pätolizač, ktorý nesúhlasí s vlastným názorom. Na pojednávaní 22. mája 2015 som avizoval súdu, že mám dôkazy, ktoré vyvrátia P. lži. Avšak predloženie týchto dôkazov a ich využitie som predsa nemohol konzultovať "s mojim obhajcom JUDr. Š.", pretože on bol zároveň obhajcom N. P.!
Nemožno bez povšimnutia obísť skutočnosť, že P. je zaradený do programu na ochranu svedkov, pretože je tam zaradený kvôli mne! Ďalej predkladám vzor "Ochranná dohoda" ktorú uzavrel aj P. v novembri 2012. Podľa čl. III bod 3 písm. e) Ochrannej dohody sa chránený svedok zaväzuje neodkladne informovať útvar Policajného zboru o zmenách a aktivitách ... napr. informácie od obhajcu. Za týchto okolností ja nemôžem mať žiadnu dôveru k obhajcovi JUDr. Š. a konzultovať s ním obhajobu.
V ďalšom poukazujem na čl. II b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).