Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na obhajobu, zásada zákazu reformácie in peius a totožnosti skutku

7/2012
Právo na obhajobu, zásada zákazu reformácie in peius a totožnosť skutku
§ 2 ods. 9 § 44, § 278 ods. 1, § 327 ods. 2 Trestného poriadku
I. Právo na obhajobu upravuje rad po sebe idúcich právnych postupov, ktoré sa prelínajú celým trestným konaním. Ide o vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajobu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva vo všetkých fázach trestného konania.
II. Zásada zákazu
reformatio in peius
sa uplatní aj v konaní, ktoré nasleduje po zrušení pôvodného rozsudku na základe odvolania podaného v prospech obvineného a uplatní sa aj v prípade, keď prokurátor podá v tejto fáze konania odvolanie v neprospech obvineného. Zákaz zmeny k horšiemu sa nevzťahuje na procesný priebeh konania, ale na jeho výsledok, t.j. na rozhodnutie.
III. Totožnosť skutku je zachovaná v prípade úplnej zhody konania a následku, zhody aspoň v konaní pri rozdielnom následku, zhody aspoň v následku pri rozdielnom konaní, ako aj v prípade, ak konanie alebo následok, resp. oboje budú aspoň čiastočne zhodné, a to za predpokladu, že bude daná zhoda v podstatných okolnostiach najmä skutkových, odrážajúcich prípadné zmeny skutkového deja, ku ktorým došlo v rámci dokazovania v súdnom konaní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Tdo V 19/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
uznesením z 26. októbra 2011, sp. zn. 1 Tdo V 19/2011 dovolanie podané obvineným MUDr. R. B. prostredníctvom svojho obhajcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR z 24. marca 2011, sp. zn. 6 To 18/2010, podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odmietol.
V odôvodnení predmetného uznesenia uviedol:
Špecializovaný trestný súd
v P. uznal obvineného MUDr. R. B. rozsudkom zo 17. septembra 2010, sp. zn. PK-2 Tš/6/2006, za vinného zo spáchania trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160 ods. 1 Trestného zákona účinného do 1. januára 2006, na tom skutkovom základe, že v presne nezistený deň v mesiaci august 2005 a 13. októbra 2005 a 14. októbra 2005 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v B. v priestoroch oddelenia plastickej chirurgie ako lekár žiadal pre seba za vykonanie operácie finančnú čiastku vo výške 18 650 Sk (619,07 EUR) od pacientky D. O. za to, že keď mu dá požadované peniaze, budú pri operácii použité lepšie prsné implantáty, pričom kvalita chirurgického zákroku bude vyššia, čo bude zrejmé na pohľad i na dotyk, a to aj napriek tomu, že D. O. za tento zákrok zaplatila 66 350 Sk (2 202,42 EUR) v pokladni nemocnice a následne 20. októbra 2005 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v B. v ambulancii oddelenia plastickej chirurgie MUDr. R. B. od D. O. úplatok vo výške 19 000 Sk (630,68 EUR) za operáciu.
Špecializovaný trestný súd mu za tento trestný čin uložil podľa § 160 ods. 1, § 58 ods. 1 písm. a) a § 59 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") účinného do 1. januára 2006 trest odňatia slobody vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov, výkon ktorého mu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov. Podľa § 49 ods. 1 TZ mu uložil aj trest zákazu činnosti výkonu lekárskeho povolania v trvaní 9 (deväť) mesiacov a podľa § 160 ods. 1, § 53 ods. 1 a § 54 ods. 3 TZ aj peňažný trest vo výmere 660 EUR, pričom pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) mesiace.
Najvyšší súd SR
uznesením, sp. zn. 6 To 18/2010, podľa § 319 TP odvolanie obvineného zamietol, čím rozsudok špecializovaného tr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).