Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na spravodlivý proces. Interpretácia právnej normy

25/2015
Právo na spravodlivý proces
Interpretácia právnej normy
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 24 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
§ 1, § 117 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Ústavný súd akceptuje len teleologický výklad právnej normy, ako interpretačný postup všeobecného súdu, ktorý je spôsobilý v kontexte racionálnej argumentácie predstavovať významný korektív pri zisťovaní jej obsahu, účelu a zmyslu.
Hoci ústavný súd nie je povolaný na prieskum správnosti výkladu a použitia podústavného práva, robí tak výnimočne vtedy, keď v dôsledku nesprávnej interpretácie a aplikácie zákonnej normy dochádza k porušeniu niektorého zo základných práv sťažovateľa. V posudzovanom prípade odvolací súd zatiaľ neposkytol rovnaký zákonný obsah a ochranu nájomcom bytu, keď ich znevýhodnil pri možnosti nadobudnutia bytu len preto, že ich byt sa nachádzal v budove, ktorá nemala charakter bytového domu.
Nález
Ústavného súdu SR
I. ÚS 650/2013
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 20. septembra 2013 doručená sťažnosť Š. M. a Ľ. L. (ďalej len ,,sťažovatelia"), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 12, čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") rozsudkom Krajského súdu v K. (ďalej len "krajský súd") sp. zn. 2 Co 244/2012 zo 6. júna 2013 (ďalej len "rozsudok krajského súdu").
2. Zo sťažnosti a z pripojených príloh vyplýva:
"Sťažovatelia... podali na Okresnom súde K. I žalobu o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu...
Po vrátení veci na ďalšie konanie Okresný súd K. I rozhodol v súlade s právnym názorom vysloveným Najvyšším súdom SR v Uznesení z 20. decembra 2011, sp. zn. 6 M Cdo 16/2010, Rozsudkom zo 17. apríla 2012, sp. zn. 12 C 2/2012 tak, že žalobu zamietol.
Proti Rozsudku Okresného súdu ... podali sťažovatelia odvolanie...
O odvolaní sťažovateľov proti rozsudku Okresného súdu ... rozhodol krajský súd."
Podľa sťažovateľov "... konaním a rozhodovaním Krajského súdu v K. ako odvolacieho súdu bolo v dôsledku jeho arbitrárneho postoja k návrhom sťažovateľov zasiahnuté do ich práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, do práva na prístup k majetku a práva na rovnosť práv...".
3. Sťažovatelia navrhli, aby ústavný súd takto rozhodol:
"I. Základné právo sťažovateľov podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, základné právo podľa čl. 20 Ústavy SR a základné právo podľa čl. 12 Ústavy SR rozsudkom Krajského súdu v K. zo 6. júna 2013, sp. zn. 2 Co 244/2012, porušené bolo.
II. Rozsudok Krajského súdu v K. zo 6. júna 2013, sp. zn. 2 Co 244/2012 sa zrušuje."
4. Na základe žiadosti ústavného súdu z 15. novembra 2013 sa k veci vyjadril predseda krajského súdu podaním sp. zn. 1 SprV 909/2013 zo 17. ja
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).