Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo strany sporu nepredvolanej na pojednávanie zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní a požiadať o jeho odročenie

ZSP 4/2020
§ 178 ods. 1, § 183 Civilného sporového poriadku
Aj keď súd v zmysle § 178 ods. 1 Civilného sporového poriadku nepredvolal na pojednávanie stranu sporu zastúpenú advokátom, lebo nebolo nevyhnutné vykonať jej výsluch, zostalo tejto strane zachované procesné oprávnenie zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní a požiadať o jeho odročenie.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
 3 Cdo 146/2019
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom zo 6. februára 2017 zamietol žalobu.
Vychádzal z toho, že žalobcovia 3. februára 2014 uzatvorili so žalovanými kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol rodinný dom so zastavaným a priľahlým pozemkom. O stave predmetu kúpy sa žalobcovia vopred oboznámili pri dvoch obhliadkach. Žalobcovia - už ako vlastníci týchto nehnuteľností - odstúpili 28. februára 2014 od kúpnej zmluvy s tým, že predmet kúpy nemožno riadne užívať. Súd prvej inštancie po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že žalobcovia v spore neuniesli dôkazné bremeno a nepreukázali jednak to, že nedodržanie projektovej dokumentácie pri výstavbe rodinného domu je vada, v dôsledku ktorej je dom neobývateľný, jednak to, že pri uzatvorení zmluvy si vymienili, že dom musí byť postavený presne v súlade s projektovou dokumentáciou. Konštatoval, že vady vytknuté v odstúpení od kúpnej zmluvy boli zrejmé (viditeľné) už pri obhliadkach. Podľa jeho právneho názoru mali žalobcovia v danom prípade právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, nie však právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Z týchto dôvodov nedôvodnú žalobu zamietol.
Žalobcovia podali proti uvedenému rozsudku odvolanie.
Krajský súd (ďalej aj len "odvolací súd") napadnutý rozsudok potvrdil rozsudkom zo 16. októbra 2018 ako vecne správny [§ 387 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP")].
K odvolacej námietke žalobcov, že súd prvej inštancie rozhodol v ich neprítomnosti, resp. v neprítomnosti ich právnej zástupkyne napriek ospravedlneniu a žiadosti o odročenie pojednávania z dôvodu ochorenia žalobkyne a nevyhnutnej starostlivosti žalobcu o ich maloletú dcéru, odvolací súd uviedol, že súd prvej inštancie upovedomoval o termíne pojednávania len právnu zástupkyňu žalobcov a keďže nemal v úmysle vykonať výsluch žalobcov, nebol povinný upovedomovať ich o pojednávaní. S prihliadnutím na to súd prvej inštancie správne považoval dôvod uvádzaný v žiadosti o odročenie pojednávania za nedôležitý, čo právnej zástupkyni žalobcov aj oznámil. Je zrejmé, že relevantný skutkový základ ustálil na podklade celého komplexu dôkazov, z ktorých jasne plynie záver o opodstatnenosti zamietnutia žaloby z dôvodu nenaplneniu hypotézy právnej normy stanovenej v § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ").
Žalobcovia podali proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie.
Prípustnosť dovolania vyvodzovali žalobcovia (ďalej aj "dovolatelia") z ustanovenia § 420 písm. f) CSP. Podľa ich názoru znalec nezisťoval rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa statiky domu komplexne, ale povrchne. Súd nereagoval na žiadosť ich právnej zástupky o oznámenie, v akom štádiu sa nachádza doplnenie znaleckého posudku. Žalobcovia prostredníctvom ich právnej zástupkyne požiadali o odročenie termínu pojednávania vytýčeného na 6. februára 2017,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).