Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prechod práv a povinností z exekučného titulu

21/2013
Prechod práv a povinností z exekučného titulu
§ 36, § 37 ods. 3, § 44 ods. 2 zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Ak došlo k prechodu práv a povinností z exekučného titulu pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, súdny exekútor nie je povinný podať návrh na pripustenie zmeny účastníka na strane oprávneného alebo povinného [§ 37 ods. 3 prvá veta zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov].
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 M Cdo 5/2007
Skutkový stav:
Oprávnený podal 21. júna 2006 návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému T. C. na základe exekučného titulu - platobného rozkazu Okresného súdu R. z 22. júla 2007, ktorým bol povinný zaviazaný zaplatiť JUDr. M. T., správkyni konkurznej podstaty úpadcu D., a.s. v konkurze, so sídlom v B. B. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu sumu 14 520 Sk s príslušenstvom a trovy konania vo výške 2 737 Sk.
K návrhu oprávnený pripojil zmluvy o postúpení predmetnej pohľadávky uzavreté 16. marca 2006, na základe ktorých predmetná pohľadávka bola postúpená najskôr J. H. a neskôr bola ním postúpená obchodnej spoločnosti M., s.r.o., so sídlom v N. Súdny exekútor JUDr. J. K. doručil 3. júla 2006 okresnému súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.
Okresný súd uznesením žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.
V odôvodnení uviedol, že o žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nebolo možné rozhodnúť z dôvodu, že nebol predložený návrh na pripustenie zmeny účastníka na strane oprávneného v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, preto s odkazom na ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku žiadosť zamietol.
Krajský súd na odvolanie oprávneného uznesenie okresného súdu potvrdil. Stotožnil sa so skutkovými zisteniami okresného súdu ako aj s jeho právnym posúdením veci.
Bol zhodného názoru ako prvostupňový súd, že ak dochádza k zmene účastníka pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, ako tomu bolo v danom prípade, pre ďalší postup exekúcie sa v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku okrem iného vyžaduje návrh na pripustenie zmeny účastníka, ktorý pripraví a predloží súdu na rozhodnutie o pripustení zmeny účastníka exekútor na základe oznámenia účastníka, ktorého prílohou je listina preukazujúca prevod alebo prechod práv alebo povinností. Bol toho názoru, že pre vykonanie exekúcie proti inému alebo v prospech iného než je uvedený v právoplatnom a vykonateľnom exekučnom titule, nepostačuje listina, aj keď overená, pret
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).