Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Počet článkov autora: 5


Vplyv nových technológií na materstvo a rodičovstvo v pracovnoprávnej oblasti

V súčasnosti sa vplyv nových technológií premieta aj do existujúcej sociálno-právnej ochrany materstva a rodičovstva. Uvedené skutočnosti majú pre ďalší rozvoj pracovného práva Slovenskej republiky mimoriadny význam najmä v tom zmysle, že predurču...

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Rovnosť ako základné ľudské právo v systéme práva vyjadruje požiadavku, aby sa s nositeľmi ľudských práv zaobchádzalo rovnako v tých istých situáciách a odlišne zaobchádzalo v odlišných situáciách. Rovnosť je potrebné vnímať prioritne ako rovnosť ...

Exekučný titul a jeho vymožiteľnosť

V prípade, že veriteľ má v rukách exekučný titul, ktorý - expressis verbis - je uvedený v Exekučnom poriadku, má možnosť okrem dobrovoľného plnenia zo strany dlžníka uskutočniť aj jeho nútený výkon prostredníctvom súdneho exekútora. Tento nútený v...

Vek ako dôvod diskriminácie v systéme pracovného práva

Zásada rovnakého zaobchádzania sa v práve európskej únie považuje za ústredný princíp primárneho práva, z ktorého je následne odvodené sekundárne právo. Medzi viacerými významnými odborníkmi sa protidiskriminačné právo označuje za "najobľúbenejšie...

Právo na súkromný život v systéme pracovného práva

Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským právom. Zároveň sa uvedené právo zaraďuje medzi základné práva a slobody v pracovnom práve. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Auto...