Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Exekúcia


Exekučný titul a jeho vymožiteľnosť

V prípade, že veriteľ má v rukách exekučný titul, ktorý - expressis verbis - je uvedený v Exekučnom poriadku, má možnosť okrem dobrovoľného plnenia zo strany dlžníka uskutočniť aj jeho nútený výkon prostredníctvom súdneho exekútora. Tento nútený v...

Intertemporalita novej úpravy rozhodcovského konania

Nedávna zmena pravidiel rozhodcovského konania a nová úprava spotrebiteľskej arbitráže zásadným spôsobom zasiahla aj do už existujúcich právnych vzťahov. Príspevok sa zameriava na jednotlivé situácie, v ktorých dochádza ku kolízii medzi starou a n...