Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Exekučný titul a jeho vymožiteľnosť

V prípade, že veriteľ má v rukách exekučný titul, ktorý - expressis verbis - je uvedený v Exekučnom poriadku, má možnosť okrem dobrovoľného plnenia zo strany dlžníka uskutočniť aj jeho nútený výkon prostredníctvom súdneho exekútora. Tento nútený výkon rozhodnutí zastrešujú v súlade s Exekučným poriadkom súdni exekútori, ktorých si do dnešného dňa môžu zo zoznamu exekútorov vyberať príslušní veritelia, t.j. oprávnení. Novela Exekučného poriadku, predložená do legislatívneho procesu 1. júla 2016, má zaviesť elektronické prideľovanie vecí súdnym exekútorom, a to náhodným výberom na základe teritoriálneho princípu.

Exekučný titul a jeho vymožiteľnosť
doc. JUDr.
Ivan
Podhorec
PhD.,
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr.
Zlatica
Poláček Tureková,
PhD.,
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
V úvode predkladaného článku predstavíme dve významné novely Exekučného poriadku, ktoré boli prijaté za posledné dva roky. V súvislosti s požiadavkou na zvýšenú ochranu spotrebiteľa prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 106/2014 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2014 zmenil zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
Predmetnou novelou Exekučného poriadku sa zaviedlo výslovné pravidlo, že exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac. To sa týka aj trov exekúcie. Zároveň sa zaviedlo časové obmedzenie pre možnosť vymáhania príslušenstva pohľadávky. Príslušenstvom pohľadávky sa v zmysle § 121 ods. 3 OZ rozumejú: úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.1) Ak v súčasnosti oprávnená osoba
podá návrh na vymoženie peňažnej pohľadávky až po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na príslušenstvo tejto pohľadávky,
ktoré bolo priznané exekučným titulom. Ak však v lehote troch rokov od vykonateľnosti
exekučného titulu uzatvoril povinný s oprávneným dohodu o postupnom splnení predmetnej pohľadávky
a túto dohodu oprávnený priložil k návrhu na vykonanie exekúcie, uvedené
obmedzenie neplatí.
Toto obmedzenie je uvedené v § 61b ods. 3 EP. Nepriznávanie príslušenstva pohľadávky však, podľa nášho názoru, vykazuje určité medzery, ktorými je napríklad rozdielne vydávanie poverenia pre súdnych exekútorov, t.j. jeden exekučný súd vydáv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).