Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zastavenie exekúcie a zavinenie oprávneného

43/2015
Zastavenie exekúcie a zavinenie oprávneného
§ 196, § 197 ods. 1 a § 203 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)
Ak oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie včas, neprichádza v zmysle § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
7 M Cdo 13/2011
Skutkový stav:
Oprávnená podala u súdneho exekútora Bc. V. U. návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenom na mieste, vydaného Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave. Týmto bola povinnému uložená pokuta vo výške 1 000 Sk (33, 19 eur) za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Na základe žiadosti súdneho exekútora podanej 30. mája 2006 okresný súd vydal 18. septembra 2006 poverenie na vykonanie exekúcie pre vymoženie uloženej pokuty a trov exekúcie.
Okresný súd uznesením z 10. marca 2009 exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok (88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
Okresný súd uznesením zo 16. februára 2010 uložil oprávnenej povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy za výkon exekučnej činnosti vo výške 47, 80 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Takto rozhodol v súlade s § 203 ods. 1 prvá veta zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "zákon č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok"), podľa ktorého ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.
Krajský súd na odvolanie oprávnenej uznesením zo 7. apríla 2011 uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne (§ 214 ods. 2 OSP) potvrdil . Uviedol, že k zastaveniu exekúcie z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty t.j. neúčinnosti exekučného titulu, nedošlo zavinením povinného. Tento na plynutie zákonných lehôt nemá vplyv.
Generálny prokurátor SR podal na podnet oprávnenej proti tomuto uzneseniu krajského súdu a uzneseniu okresného súdu mimoriadne dovolanie. Navrhol ich zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie okresnému súdu.
Namietal nesprávne právne posúdenie veci a inú vadu konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 243f ods. 1 písm. b) a c) OSP). Uviedol, že súd môže uložiť oprávnenému nahradiť nevyhnutné trovy exekúcie podľa § 203 ods. 1 a 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku len v prípade, ak dôjde k zastaveniu exekúcie jeho zavinením, alebo z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Toto zákonné ustanovenie upravuje výnimku zo zásady zakotvenej v § 197 zákona č. 233/1995 Z.z.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).